obszar negocjacyjny edukacja co to jest
Co oznacza obszar negocjacyjny nr 18, Edukacja, kształcenie i młodzież: ustanawiającego Wspólnotę.

Czy przydatne?

Czym jest obszar negocjacyjny nr 18, Edukacja, kształcenie i młodzież

Definicja z ang. negotiation area No. 18, education, training and youth, z niem. Verhandlungsbereich No. 18, Bildung, Ausbildung und Jugend.

Definicja: odpowiednio z art. 126 i 127 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską organizacja mechanizmów nauczania i opracowanie programów edukacyjnych znajduje się w wyłącznej kompetencji państwa członkowskich. Działania UE sprowadzają się do ustalenia kierunków polityki edukacyjnej w dziedzinie kształcenia ogólnego, kształcenia i doskonalenia zawodowego początkowego i ustawicznego, szkolnictwa wyższego i działania na rzecz młodzieży. Sesja wielostronna przeglądu prawa odbyła się 7 maja, a sesja dwustronna 15 maja 1998. Przewodniczącym delegacji polskiej był sekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotr Nowina-Konopka. Stanowisko negocjacyjne zostało przekazane 1 września 1998, z kolei 10 listopada 1998 nastąpiło otwarcie i czasowe zamknięcie negocjacji. Region ten został poprzez dwie strony zakwalifikowany jako bezproblemowy. Strona polska w całości zaakceptowała acquis communautaire i nie zgłaszała problemów negocjacyjnych. Polska, wypełniając zobowiązania akcesyjne, uregulowała kwestię zapewnienia dzieciom pracowników migrujących edukacji j. polskiego od momentu przystąpienia Polski do UE i odbywania studiów wyższych poprzez obcokrajowców. Ustawa o systemie oświaty z 21 grudnia 2000 zapewniła, Iż cudzoziemcy podlegający obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają j. polskiego, mają prawo do dodatkowej bezpłatnej edukacji j. polskiego. Na mocy Układu Europejskiego Polska uczestniczy w programach edukacyjnych: Socrates, Leonardo da Vinci i Młodzież

Czym jest obszar negocjacyjny nr 18 znaczenie w Słownik na O .