obszar negocjacyjny stosunki co to jest
Co oznacza obszar negocjacyjny nr 26, Stosunki zewnętrzne: dwu- i wielostronne umowy o charakterze.

Czy przydatne?

Czym jest obszar negocjacyjny nr 26, Stosunki zewnętrzne

Definicja z ang. negotiation area No. 26, External relations, z niem. Verhandlungsbereich No. 26, Außenbeziehungen.

Definicja: majątek prawny w tym rozdziale stanowią dwu- i wielostronne umowy o charakterze w pierwszej kolejności handlowym i gospodarczym zawierane z państwami trzecimi. W chwili akcesji automatycznie i bezpośrednio staną się one częścią polskiego mechanizmu prawnego, podobnie jak zewnętrzna taryfa celna. 3 i 4 września 1998 odbyła się w Brukseli sesja wielostronna przeglądu prawa, a 7 i 8 września dwustronna. Przewodniczącym polskiej delegacji był Jarosław Pietras, podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Stanowisko negocjacyjne zostało przekazane 11 grudnia 1998, otwarcie negocjacji nastąpiło 19 maja 1999, a ich zamknięcie 12 listopada 1999. W czerwcu 1999 Polska przekazała listę umów zawartych z państwami trzecimi, które zostaną wypowiedziane po przystąpieniu Polski do Unii. Dodatkowo przekazano harmonogram ich wypowiedzenia, listę i teksty umów, które Polska chciałaby renegocjować albo wypowiedzieć w częściach niezgodnych z acquis communautaire. Główną z nich jest umowa o handlu i żegludze z Japonią i traktat o relacjach gospodarczych i handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. Problem ten będzie obiektem dwustronnych rozmów z Japonią i Stanami Zjednoczonymi w 2003. Ponadto obiektem negocjacji będą umowy o przystąpieniu Polski do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i siedem umów w kwestii liberalizacji zamiany gospodarczej pomiędzy Unią Europejską a Szwajcarią. Polska potwierdziła gotowość wypowiedzenia wszystkich fragmentów umów, które nie są właściwe z unijnym prawem albo regulują zagadnienia znajdujące się w gestii organów wspólnotowych. To są umowy gospodarcze, handlowe, transportowe, fitosanitarne i weterynaryjne. Przez wzgląd na tym, Iż zarówno Polska, jak i Wspólnota Europejska są członkami Światowej Organizacji Handlu, obie strony zobowiązały się do koordynowania swoich działań na jej forum. Po uzyskaniu członkostwa w UE Polska stanie się stroną następujących umów międzynarodowych zawartych poprzez Wspólnotę z państwami trzecimi: Układ w kwestii utworzenia Europejskiego Obszaru Gospodarczego; Układy Europejskie; Układ w kwestii partnerstwa i współpracy z Rosją; Układy o Partnerstwie i Stabilizacji i porozumienia Unii z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku

Czym jest obszar negocjacyjny nr 26 znaczenie w Słownik na O .