obszar negocjacyjny inne co to jest
Co oznacza obszar negocjacyjny nr 31, Inne: gdzie nie przeprowadzano procesu screeningu. Uzgodniono.

Czy przydatne?

Czym jest obszar negocjacyjny nr 31, Inne

Definicja z ang. negotiation area No. 31, Others, z niem. Verhandlungsbereich No. 31, Sonstiges.

Definicja: drugi region, prócz obszaru Instytucje, gdzie nie przeprowadzano procesu screeningu. Uzgodniono w nim zasady udziału Polski w następujących unijnych instytucjach: Europejski Bank Centralny, Fundusz Badawczy Węgla i Stali, Europejski Bank Inwestycyjny i klauzule ochronne, system koordynacji i zamiany informacji pomiędzy Polską a Unią Europejską do momentu uzyskania członkostwa, a również zasady korzystania z funduszy przedakcesyjnych do 2006 włącznie. Polska zaakceptowała składkę do Europejskiego Banku Centralnego w wysokości 5% wartości subskrypcji przypadającej na Polskę. Składka ta jest zgodna ze kwotą obowiązującą państwa spoza strefy euro. Po wejściu do UE Polska stanie się członkiem Europejskiego Banku Centralnego i wpłaci 5% subskrybowanego kapitału przypadającego na państwo. Polska zadeklarowała chęć przystąpienia do Europejskiego Funduszu Rozwoju i do układu o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku, AKP. Po wpÅ‚aceniu składki proporcjonalnej do znaczenia polskiego sektora węgla i stali Polska przystąpi do Funduszu Badawczego Węgla i Stali. W rozdziale tym uzgodniono także warunki stosowania trzech klauzul ochronnych, które zostały dołączone do Traktatu Akcesyjnego: ogólnej klauzuli gospodarczej, która znajduje wykorzystanie również w rolnictwie; klauzuli ochronnej w dziedzinie rynku wewnętrznego i w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Polska zaakceptowała także procedurę informowania i konsultacji, dotyczącą podejmowania nie wszystkich decyzji i stosowania nie wszystkich środków w momencie przedakcesyjnym

Czym jest obszar negocjacyjny nr 31 znaczenie w Słownik na O .