obszar negocjacyjny polityka co to jest
Co oznacza obszar negocjacyjny nr 6, Polityka konkurencji: Europejskich jest przeciwdziałanie.

Czy przydatne?

Czym jest obszar negocjacyjny nr 6, Polityka konkurencji

Definicja z ang. negotiation area No. 6 Competition policy, z niem. Verhandlungsbereich No. 6 Wettbewerbspolitik.

Definicja: zasadniczym celem p.k. we Wspólnotach Europejskich jest przeciwdziałanie wszelkim działaniom mogącym doprowadzić do zniekształcenia wolnej konkurencji. P.k. ma dać gwarancje, Iż bariery zniesione w handlu wewnętrznym, poprzez wprowadzenie reguł Jednolitego Rynku Europejskiego, nie zostaną zastąpione innymi działaniami ze strony przedsiębiorstw albo rządów. Dlatego także region negocjacyjny p.k. złożona jest z dwóch odrębnych grup tematycznych: reguł konkurencji skierowanych do przedsiębiorstw (anti-trust), na przykład wyeliminowanie porozumień ograniczających konkurencję, kontrola fuzji przedsiębiorstw czy zakaz nadużywania pozycji dominującej. Druga ekipa tematyczna dotyczy ochrony reguł konkurencji skierowanych do państwa, na przykład pomoc publiczna dla przedsiębiorstw. Sesja wielostronna przeglądu prawa odbyła się 9 października 1998 w Brukseli, dwustronna 16 października. Na czele polskiej delegacji stała Elżbieta Modzelewska-Wąchal, wiceprezes Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Stanowisko negocjacyjne zostało przekazane stronie unijnej w dniu 29 stycznia 1999, z kolei negocjacje otwarto 19 maja 1999. Ich zamknięcie nastąpiło 20 listopada 2002. Przez wzgląd na tym, Iż odnosząc się do reguł skierowanych do przedsiębiorców znaczna część polskiego prawa jest zgodna z prawem wspólnotowym, Polska zadeklarowała wdrożenie dorobku prawnego Unii do dnia uzyskania członkostwa. Odnosząc się do reguł konkurencji skierowanych do państwa, Polska zadeklarowała ich wdrożenie najdalej do dnia uzyskania członkostwa. Wyjątek stanowią nie wszystkie formy pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom w szczególnych strefach ekonomicznych (SSE). Odnosząc się do przedsiębiorstw, które rozpoczęły działalność przed 1 stycznia 2001, Polska proponowała utrzymanie dotychczasowych form pomocy. Strona polska wystąpiła także z postulatem większego, niż wynika to z prawa wspólnotowego, limitu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw ponoszących wydatki w celu dostosowania się do standardów ochrony środowiska. Odpowiadając na polskie stanowisko strona unijna odrzuciła prośbę o moment przejściowy w szczególnych strefach ekonomicznych, wskazując, Iż już w chwili ich tworzenia były one niezgodne ze zobowiązaniami Polski przyjętymi w Układzie Europejskim. Ostatecznie wskutek negocjacji przyjęto kompromisowe rozwiązanie polegajÄ…ce na uwzględnieniu praw przedsiębiorców w SSE i na utrzymaniu niezakłóconych reguł konkurencji na Jednolitym Rynku Europejskim (na ten postulat szczególnie nalegała Komisja Europejska). Postanowiono o wprowadzeniu okresów przejściowych do 2011 dla małych przedsiębiorstw i do 2010 dla średnich przedsiębiorstw. Zwiększono do 75% wydatków inwestycji limit pomocy publicznej dla sporych przedsiębiorstw, które uzyskały zezwolenie na działalność w SSE do końca 1999, i do 50% dla inwestorów rozpoczynających działalność do 2000. Pomoc naliczana jest od 1 stycznia 2001. Przedsiębiorstwa z sektora motoryzacyjnego uprawnione są do otrzymywania pomocy publicznej w wysokości 30% wydatków inwestycji. W dziedzinie pomocy publicznej dla przedsiębiorstw inwestujących w celu dostosowania się do wymagań ochrony środowiska Polska uzyskała następujące limity wielkości: odnosząc się do dyrektywy 76/464/EEC w kwestii zanieczyszczenia spowodowanego poprzez odprowadzanie do środowiska wodnego nie wszystkich niebezpiecznych substancji pomoc w granicach pomocy regionalnej (powiększonej o 15% dla małych i średnich przedsiębiorstw); odnosząc się do instalacji zgodnych z systemem Zintegrowanego Zapobiegania Zanieczyszczenia i Kontroli i objętych okresem przejściowym w obszarze Środowisko pomoc w wysokości 30% inwestycji do 31 grudnia 2010, a dla instalacji nieobjętych okresem przejściowym do 31 października 2007; odnosząc się do sporych obiektów spalania pomoc odpowiednia do okresu przejściowego w obszarze Środowisko. Uzyskano także porozumienie w kwestii restrukturyzacji hut, odpowiednio z którym osiągną one rentowność do 2006. Pomoc publiczna w latach 19972003 wyniosła 863 mln euro, towarzyszyła jej zredukowanie mocy produkcyjnej i zredukowanie wydatków, w tym wydatków zatrudnienia, umożliwiająca osiągnięcie większej wydajności pracy

Czym jest obszar negocjacyjny nr 6 znaczenie w Słownik na O .