obszar wolności co to jest
Co oznacza obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości: przewodnim Konferencji Międzyrządowej.

Czy przydatne?

Czym jest obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Definicja z ang. area of ​​freedom, security and justice, z niem. Raum der Freiheit, Sicherheit und des Rechts.

Definicja: jego powstanie w ramach UE było motywem przewodnim Konferencji Międzyrządowej 199697 i znalazło odzwierciedlenie w postanowieniach traktatu z Amsterdamu. Zmiany miały charakter dwukierunkowy. Z jednej strony dokonano istotnej rewizji założeń trzeciego filaru UE, redukując go do dwóch dziedzin współpracy i inaczej kształtując jego ramy prawne i instytucjonalne. W tym ostatnim przypadku wyraźnie określono cele i zadania współpracy i zmodyfikowano formy i środki ich realizacji, jak także zakres kompetencji nie wszystkich instytucji. Z drugiej strony, przewarzająca część zagadnień, które pierwotnie uznano za domenę działań o charakterze międzyrządowym, została poddana ponadnarodowej metodzie regulacji poprzez włączenie do Traktatu o Wspólnocie Europejskiej, co ustala się mianem uwspólnotowienia. Jednym z celów UE jest aktualnie utrzymywanie jej i rozwijanie jako obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, gdzie zapewniony jest swobodny przepływ osób w powiązaniu z właściwymi środkami w dziedzinie kontroli granic zewnętrznych, azylu, imigracji i zapobiegania i zwalczania przestępczości. Tak określony cel UE wyznacza pole działania w sferze Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zarówno w ramach filaru pierwszego (wspólnotowego), jak i filaru trzeciego (międzyrządowego). Stwierdzenie to można odnieść również do filaru drugiego, bo cel UE, jakim jest utrzymywanie i rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, powinien być wykonywany dzięki wszystkich dostępnych metod i środków, a zatem w przypadku potrzeby także przy pomocy instrumentów Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Odpowiednio z bardziej szczegółowymi celami UE dąży do zapewnienia obywatelom wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości poprzez rozwijanie wspólnych działań krajów członkowskich w zakresie współpracy policyjnej i sądowej w kwestiach karnych i zapobieganie rasizmowi i ksenofobii i pokonywanie tych zjawisk. Ten cel jest osiągany w drodze zapobiegania i zwalczania przestępczości, zorganizowanej albo niezorganizowanej, zwłaszcza zaś terroryzmu, handlu ludźmi i przestępstw przeciwko dzieciom, nielegalnego handlu narkotykami i bronią, korupcji czynnej i biernej i oszustw. Środkami realizacji tego celu są: ściślejsza współpraca sił policyjnych, organów celnych i innych kompetentnych władz w krajach członkowskich, zarówno bezpośrednia, jak i z włączeniem Europolu; ściślejsza współpraca pomiędzy organami sądowymi i innymi kompetentnymi władzami krajów członkowskich; zbliżanie, gdy zaistnieje taka konieczność, regulaminów prawa karnego krajów członkowskich. W ramach pierwszego filaru Porada UE została zobowiązana do podjęcia uchwał w kwestii: środków zapewniających swobodny przepływ osób odpowiednio z postanowieniami dotyczącymi rynku wewnętrznego, w połączeniu z bezpośrednio związanymi z tym środkami towarzyszącymi odnosząc się do kontroli na granicach zewnętrznych, azylu i imigracji i środkami służącymi zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości (środków dotyczących przekraczania granic zewnętrznych krajów członkowskich, warunków korzystania poprzez obywateli krajów trzecich ze swobody podróżowania po terytorium krajów członkowskich poprzez moment nie dłuższy niż trzy miesiące, mierników i procedur określania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za badanie wniosku o azyl złożonego poprzez obywatela państwa trzeciego w jednym z krajów członkowskich, norm min. w dziedzinie ochrony tymczasowej osób wypędzonych z krajów trzecich i niemogących wrócić do państwie pochodzenia i osób potrzebujących innego rodzaju ochrony międzynarodowej, norm min. odnosząc się do znamion czynów zabronionych i kar w razie przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i nielegalnego handlu narkotykami); pozostałych środków w zakresie azylu, imigracji i ochrony praw obywateli krajów trzecich, odpowiednio z postanowieniami Traktatu o Wspólnocie Europejskiej; środków w dziedzinie współpracy sądowej w kwestiach cywilnych, przewidzianych w Traktacie o Wspólnocie Europejskiej; odpowiednich środków wykorzystywanych wsparciu i wzmocnieniu współpracy administracyjnej, przewidzianych w traktacie; środków w zakresie współpracy policyjnej i sądowej w kwestiach karnych, które nakierowane są na osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa poprzez zapobieganie i pokonywanie przestępczości w Unii, odpowiednio z postanowieniami Traktatu o UE

Czym jest obszar wolności znaczenie w Słownik na O .