członkostwa partnerstwo co to jest
Co oznacza Partnerstwo dla Członkostwa: Europejską po konsultacjach z krajem kandydującym.

Czy przydatne?

Czym jest Partnerstwo dla Członkostwa

Definicja z ang. Partnership, z niem. Partnerschaft.

Definicja: dokument opracowany poprzez Komisję Europejską po konsultacjach z krajem kandydującym, stanowiący kluczowy obiekt wzmocnionej strategii przedakcesyjnej. Zawiera listę priorytetów krótko- i średnioterminowych, których spełnienie warunkuje przystąpienie do UE, i aneks streszczający wszystkie rekomendacje zawarte w Recenzji Komisji Europejskiej na temat wniosku o członkostwo w UE. Cele te zostały potem sprecyzowane w oddzielnym dla każdego państwa kandydującego Narodowym Programie Przygotowania do Członkostwa (NPPC). Opierając się na tych dokumentów co roku są podpisywane prawnie zobowiązujące memoranda w kwestii udzielenia pomocy finansowej w ramach programu PHARE. Cele zawarte w dokumencie są jedynie zaleceniami wykonania pewnych zadań, z kolei w gestii krajów członkowskich pozostaje kolejność ich wykonania i przyjęcie środków wykorzystywanych ich realizacji. Pierwsza wersja Partnerstwa dla Członkostwa została przyjęta poprzez Radę UE 16 marca 1998, podobnie jak NPPC dokument ten jest otwarty, co roku aktualizowany

Czym jest Partnerstwo dla Członkostwa znaczenie w Słownik na P .