pericles co to jest
Co oznacza Pericles: 200205, w odniesieniu zamiany, wspierania i kształcenia w dziedzinie ochrony.

Czy przydatne?

Czym jest Pericles

Definicja z ang. Pericles, z niem. Perikles.

Definicja: program działań Wspólnoty Europejskiej 200205, w odniesieniu zamiany, wspierania i kształcenia w dziedzinie ochrony euro przed fałszerstwami, uruchomiony opierając się na decyzji Porady UE z 17 grudnia 2001. Program ma wspierać i uzupełniać działania krajów członkowskich i istniejące albo mające powstać w przyszłości programy ochrony euro przed fałszerstwami. Ogólnym celem programu jest przyczynienie się do ochrony euro przed fałszerstwami, przy uwzględnieniu jej aspektów transgranicznych i multidyscyplinarnych, poprzez zagwarantowanie zgodności co do treści przyjmowanych środków i co za tym idzie porównywalnej ochrony, przy poszanowaniu odrębnych tradycji poszczególnych krajów członkowskich. Zadania, jakie przez wzgląd na programem postawiła Wspólnota Europejska przed sobą, polegają na: uświadomieniu zainteresowanym osobom wspólnotowego wymiaru nowej waluty (również jako waluty rezerw i jako waluty transakcji międzynarodowych); działaniu na zasadzie katalizatora, by zainteresowane instytucje i osoby zbliżać do siebie poprzez odpowiednie przedsięwzięcia (na przykład praktyki, warsztaty, zamiany), tworzyć klimat wzajemnego zaufania i wspierać zdobywanie odpowiednich informacje o sposobach postępowania i trudnościach w innych krajach członkowskich; troszczeniu się o zgodność działań w dziedzinie kształcenia na wysokim poziomie, przy poszanowaniu strategii poszczególnych krajów członkowskich; przybliżaniu odpowiednich wspólnotowych i międzynarodowych regulaminów prawnych i instrumentów. Prowadzona w ramach programu zamiana informacji ma dotyczyć w pierwszej kolejności metod kontroli i analizy, użytkowanych przy ocenianiu: gospodarczych i finansowych skutków fałszowania pieniędzy, sposobów funkcjonowania baz danych, wykorzystywania instrumentów rozpoznawania fałszerstw, metod przeprowadzania badań i śledztw, wsparcia naukowego, sposobów funkcjonowania mechanizmów wczesnego ostrzegania, związanych z tym kwestii, jak zakres obowiązku meldowania się, ochrony danych osobowych, różnych aspektów współpracy, ochrony euro poza terytorium UE, prac badawczych, dzielenia się praktycznymi wiadomościami specjalistycznymi. Zamiana informacji może być prowadzona w różnych formach, na przykład poprzez organizowanie warsztatów, spotkań i seminariów i praktyk i zamiany osób. Techniczne, naukowe i operacyjne wsparcie oferowane w ramach programu odnosi się do: wszystkich działań, które na poziomie Wspólnoty Europejskiej umożliwiają postęp w dziedzinie środków edukacyjnych (zbiorów regulaminów prawnych Wspólnoty, podręczników, słowników, encyklopedii, baz danych) i środków technicznych (programów komputerowych); prowadzenia studiów o charakterze multidyscyplinarnym i transgranicznym, doskonalenia instrumentów technicznych i procedur wykorzystywanych wykrywaniu fałszerstw w całej UE. Program skierowany jest w pierwszej kolejności do: organów odpowiedzialnych za wykrywanie i pokonywanie fałszerstw (w szczególności do policji i organów administracji finansowej), służb wywiadowczych, przedstawicieli banków centralnych krajów członkowskich, mennic i innych pośredników finansowych (szczególnie z racji na wymagania instytucji finansowych), przedstawicieli banków komercyjnych (szczególnie z racji na wymagania instytucji finansowych, sędziów i prokuratorów i adekwatnie wyspecjalizowanych przedstawicieli innych zawodów prawniczych, wszystkich innych zainteresowanych organów i grup zawodowych, jak na przykład izby przemysłowe i handlowe i wszystkie instytucje utrzymujące kontakty z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, handlowcami i przewoźnikami. Prócz Komisji do urzeczywistnienia celów programu powinny wnieść wkład: banki centralne krajów członkowskich i Europejski Bank Centralny; narodowe centra analityczne do spraw banknotów i narodowe centra analityczne do spraw monet; Europol i Interpol; organy centralne krajów członkowskich do spraw walki z fałszerstwami monet, przewidziane w podpisanej 20 kwietnia 1929 w Genewie Umowie w kwestii zwalczania fałszerstw monet, jak także inne służby specjalizujące się w zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu fałszerstw pieniędzy; szczególne instytucje, zajmujące się na przykład technikami reprograficznymi czy stwierdzaniem autentyczności i drukarnie i pracownie grawerskie; wszystkie inne instytucje, dysponujące specjalnymi wiadomościami specjalistycznymi. Suma przeznaczoną z budżetu WE na realizację programu wynosi 4 mln euro

Czym jest Pericles znaczenie w Słownik na P .