polityka azylowa unii co to jest
Co oznacza polityka azylowa Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej): zniesienia kontroli osób na.

Czy przydatne?

Czym jest polityka azylowa Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej)

Definicja z ang. European asylum policy (the European Community), z niem. Europäischen Asylpolitik (Europäische Gemeinschaft).

Definicja: wspólnie z narodzinami koncepcji zniesienia kontroli osób na granicach wewnętrznych państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej zaczęły rozważać sposobność wprowadzenia środków kompensacyjnych. Za jeden z nich uznano harmonizację narodowych polityk azylowych. Zarówno przed dniem wejścia w życie traktatu z Maastricht, jak i po 1 listopada 1993 działania, które podejmowano na tym polu w ramach współpracy międzyrządowej, odnosiły się do trzech głównych aspektów problematyki azylowej: metody określania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku azylowego, zasad procedury azylowej, mierników materialnych udzielania azylu. Na mocy traktatu z Amsterdamu WE uzyskała kompetencje w dziedzinie regulowania wybranych zagadnień azylowych. Przez wzgląd na tym na Radzie UE spoczywa wymóg ustalenia mierników i procedur ustalania państwa członkowskiego, które jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku azylowego złożonego poprzez obywatela państwa trzeciego w jednym z krajów członkowskich UE. Porada ma również określać min. normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl w krajach członkowskich, uznawania obywateli krajów trzecich za uchodźców i przeprowadzania w krajach członkowskich postępowań w kwestii przyznania albo pozbawienia statusu uchodźcy. Rozstrzygnięcie tych kwestii musi być właściwe z postanowieniami konwencji genewskiej z 1951 o statusie uchodźców i dotyczącego jej protokołu nowojorskiego z 1967 i z postanowieniami innych odpowiednich umów międzynarodowych. Użycie w Traktacie Amsterdamskim terminu normy min. znaczy, Iż Porada UE jest uprawniona do wydawania jedynie takich środków, które są konieczne do urzeczywistnienia wspólnotowej p.a. Zobacz także wspólny europejski mechanizm azylowy

Czym jest polityka azylowa Unii znaczenie w Słownik na P .