polityka imigracyjna unii co to jest
Co oznacza polityka imigracyjna Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej): zniesienia kontroli na.

Czy przydatne?

Czym jest polityka imigracyjna Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej)

Definicja z ang. immigration policy of the European Union (European Community), z niem. Einwanderungspolitik der Europäischen Union (Europäische Gemeinschaft).

Definicja: jednym z następstw rozwijania koncepcji zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych krajów członkowskich UE była konieczność zharmonizowania narodowych p.i. Do czasu wejścia w życie traktatu z Amsterdamu państwa członkowskie dążyły w ramach współpracy międzyrządowej do zbliżenia zasad dotyczących wjazdu obywateli krajów trzecich w regionie krajów członkowskich w celu łączenia rodzin, znalezienia zatrudnienia, podjęcia samodzielnej działalności zarobkowej albo podjęcia studiów, jak także statusu prawnego obywateli krajów trzecich, którzy w regionie krajów członkowskich osiedlili się na dłuższy czas. Wymienione zagadnienia odnoszą się do dwóch przedmiotów p.i. przyjmowania i integracji legalnych imigrantów. Już w 1991 ministrowie krajów członkowskich odpowiedzialni za kwestie imigracyjne opowiedzieli się za harmonizacją narodowych polityk w dziedzinie dopuszczania i zatrudniania obywateli krajów trzecich i w dziedzinie kształtowania praw obywateli krajów trzecich na mocy prawa przebywających we Wspólnocie Europejskiej. Regulacje dotyczące pierwszej ekipy zagadnień miały opierać się na restrykcyjnych rozwiązaniach, z kolei regulacje odnoszące się do praw obywateli krajów trzecich na mocy prawa przebywających na terenie Wspólnoty Europejskiej miały zmierzać do stopniowego wzmacniania pozycji prawnej osób mających zezwolenie na pobyt długoterminowy. Krajom członkowskim powiodło się osiągnąć porozumienie w kwestii zasad przyjmowania imigrantów. Z kolei uzgodnienie dokładnych reguł polityki w dziedzinie łączenia rodzin i integracji przybyszów z krajów trzecich z mieszkańcami WE okazało się zadaniem nadzwyczajnie trudnym. Regulacje dotyczące łączenia rodzin i integracji były niejasne i wielu kwestii nie rozstrzygały. Po wejściu w życie Traktatu Amsterdamskiego wymóg uregulowania wybranych zagadnień z dziedziny polityki imigracyjnej spoczywa na WE. Po pierwsze, Porada UE ustala warunki wjazdu i pobytu i normy proceduralne dotyczące wydawania poprzez państwa członkowskie wiz na pobyt długoterminowy i zezwoleń na pobyt, łącznie z tymi, które służą łączeniu rodzin. Po drugie, Porada uchwala środki odnoszące się do nielegalnej imigracji i nielegalnego pobytu, wspólnie z repatriacją osób, które nielegalnie przebywają w krajach członkowskich UE. Prócz tych zagadnień w sferze aktywności WE mieści się zadanie określania praw i warunków, opierając się na których obywatele krajów trzecich na mocy prawa przebywający w jednym kraju członkowskim mogą przebywać również w innych krajach członkowskich. Zobacz także imigracja

Czym jest polityka imigracyjna Unii znaczenie w Słownik na P .