środowka ochrony polityka co to jest
Co oznacza polityka ochrony środowiska: wprowadzona po raz pierwszy w Jednolitym Akcie Europejskim.

Czy przydatne?

Czym jest polityka ochrony środowiska

Definicja z ang. environmental policy, z niem. Umweltpolitik.

Definicja: polityka Wspólnoty Europejskiej wprowadzona po raz pierwszy w Jednolitym Akcie Europejskim, regulowana aktualnie poprzez art. 174176 TWE. Do jej celów zalicza się: 1. zachowanie, ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego; 2. przyczynianie się do ochrony zdrowia człowieka; 3. rozważne i racjonalne zastosowanie zasobów naturalnych; 4. wspieranie, na płaszczyźnie międzynarodowej, działań dotyczących rozwiązywania regionalnych albo światowych problemów środowiska naturalnego. Polityka ta wykonywana jest przez środowiskowe programy działania i opiera się na kilku zasadach: zanieczyszczający płaci, transgranicznej ochronie środowiska, zasadzie subsydiarności, zapobiegania, przenikania. Postuluje się również, aby polityki krajowe były koordynowane i podlegały harmonizacji w ramach prawa wspólnotowego, ponadto Wspólnota jako całość i każde z jej krajów członkowskich wspierały ochronę środowiska w skali międzynarodowej i prowadziły edukację w tym zakresie. Organizacją wspierającą prowadzenie p.o.ś. jest Europejska Agencja Środowiska. Odpowiednio z art. 176 TWE Wspólnota ustala jedynie min. obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, z kolei państwa członkowskie mogą wprowadzać bardziej restrykcyjne regulacje

Czym jest polityka ochrony środowiska znaczenie w Słownik na P .