oświatowa polityka co to jest
Co oznacza polityka oświatowa: dziedzin aktywności Wspólnoty Europejskiej. Jej celem jest.

Czy przydatne?

Czym jest polityka oświatowa

Definicja z ang. education policy, z niem. Bildungspolitik.

Definicja POLITYKA OŚWIATOWA: stanowi jedną z fundamentalnych dziedzin aktywności Wspólnoty Europejskiej. Jej celem jest podejmowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu kształcenia ogólnego i zawodowego, rozpowszechniania edukacji języków obcych, ułatwiania dostępu do oświaty i wpływania na przyrost poziomu wiedzy w krajach WE, a również wspierania współpracy pomiędzy instytucjami oświatowymi i zamiany studentów, nauczycieli, młodzieży i instruktorów kształcenia zawodowego. Początkowo, w latach 60., p.o. prowadzona była w ramach polityki socjalnej, potem od 1976 jej podstawę stanowił Program działania na rzecz współpracy w zakresie kształcenia, który przewidywał podejmowanie poprzez państwa członkowskie inicjatyw mających na celu poprawę poziomu nauczania języków obcych i umacnianie współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Aktualnie p.o. prowadzona jest w oparciu o traktat z Maastricht, gdzie podkreśla się, Iż działania Wspólnoty w dziedzinie oświaty mają przyczynić się do podniesienia poziomu nauki i muszą być przeprowadzane przy ścisłym przestrzeganiu odpowiedzialności krajów członkowskich za treści nauczania, organizację mechanizmów edukacyjnych, przy poszanowaniu różnorodności kultur i języków. Instrumentami p.o. są liczne programy wspierające postęp oświaty i współpracy w tej dziedzinie pomiędzy krajami europejskimi, należą do nich Socrates (a w jego ramach: Comenius, Erasmus, Grundtvig, Lingua, Minerva, Arion, ODL, Adult Education) i Leonardo da Vinci i Tempus. Aktywność WE w dziedzinie p.o. przejawia się również w podejmowaniu działań wspieranych poprzez Europejski Fundusz Społeczny i Europejskie Centrum Popierania Kształcenia Zawodowego

Czym jest polityka oświatowa znaczenie w Słownik na P .

Co znaczy Programy Rolnośrodowiskowe:
Porównanie wprowadzone na mocy rozporządzenia Porady UE 1257/99/WE z 1999, których celem jest zachęcenie rolników do prowadzenia działalności odpowiednio z wymaganiami ochrony środowiska. Obejmują one polityka oświatowa co znaczy.
Krzyżówka Portugalia:
Dlaczego Portugalska (Republica Portuguesa), kraj w południowo-zachodniej części Europy, na Półwyspie Iberyjskim, obejmuje wyspy Azory i Maderę autonomiczne regiony dysponujące władzą ustawodawczą i polityka oświatowa krzyżówka.
Co to jest Polityka Kulturalna:
Jak lepiej nie była w sferze szczególnego zainteresowania Wspólnoty Europejskiej, dopiero od 1969 stała się tematem licznych spotkań na szczycie szefów krajów i rządów krajów członkowskich. W 1974 Parlament polityka oświatowa co to jest.
Słownik Procedura Zgody:
Kiedy decyzji opierający na tym, Iż Porada UE występuje do Parlamentu Europejskiego o zgodę na przyjęcie danego aktu prawnego. Parlament ustosunkowuje się do przedstawianego aktu prawnego, akceptując go polityka oświatowa słownik.
Czym jest Programowanie:
Od czego zależy Strukturalnych) obejmuje wieloetapowy mechanizm przygotowania i podejmowania decyzji mających konsekwencje finansowe odnosząc się do wykonywanych celów. P. prowadzi do zintegrowania działań Wspólnoty polityka oświatowa czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: