oświatowa polityka co to jest
Co oznacza polityka oświatowa: dziedzin aktywności Wspólnoty Europejskiej. Jej celem jest.

Czy przydatne?

Czym jest polityka oświatowa

Definicja z ang. education policy, z niem. Bildungspolitik.

Definicja: stanowi jedną z fundamentalnych dziedzin aktywności Wspólnoty Europejskiej. Jej celem jest podejmowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu kształcenia ogólnego i zawodowego, rozpowszechniania edukacji języków obcych, ułatwiania dostępu do oświaty i wpływania na przyrost poziomu wiedzy w krajach WE, a również wspierania współpracy pomiędzy instytucjami oświatowymi i zamiany studentów, nauczycieli, młodzieży i instruktorów kształcenia zawodowego. Początkowo, w latach 60., p.o. prowadzona była w ramach polityki socjalnej, potem od 1976 jej podstawę stanowił Program działania na rzecz współpracy w zakresie kształcenia, który przewidywał podejmowanie poprzez państwa członkowskie inicjatyw mających na celu poprawę poziomu nauczania języków obcych i umacnianie współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Aktualnie p.o. prowadzona jest w oparciu o traktat z Maastricht, gdzie podkreśla się, Iż działania Wspólnoty w dziedzinie oświaty mają przyczynić się do podniesienia poziomu nauki i muszą być przeprowadzane przy ścisłym przestrzeganiu odpowiedzialności krajów członkowskich za treści nauczania, organizację mechanizmów edukacyjnych, przy poszanowaniu różnorodności kultur i języków. Instrumentami p.o. są liczne programy wspierające postęp oświaty i współpracy w tej dziedzinie pomiędzy krajami europejskimi, należą do nich Socrates (a w jego ramach: Comenius, Erasmus, Grundtvig, Lingua, Minerva, Arion, ODL, Adult Education) i Leonardo da Vinci i Tempus. Aktywność WE w dziedzinie p.o. przejawia się również w podejmowaniu działań wspieranych poprzez Europejski Fundusz Społeczny i Europejskie Centrum Popierania Kształcenia Zawodowego

Czym jest polityka oświatowa znaczenie w Słownik na P .