zatrudnienia polityka co to jest
Co oznacza polityka zatrudnienia: której celem jest zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia.

Czy przydatne?

Czym jest polityka zatrudnienia

Definicja z ang. employment policy, z niem. Beschäftigungspolitik.

Definicja: polityka uregulowana w art. 125130 TWE, której celem jest zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia, wspieranie wykwalifikowanej siły roboczej i klasyfikacja rynków pracy. Koncepcja wspólnotowej p.z. i jej realizacja opiera się na czterech filarach: 1. umiejętność do uzyskiwania zatrudnienia; 2. przedsiębiorczość; 3. umiejętność adaptacyjna; 4. równość szans. Każde z krajów członkowskich prowadzi swoją p.z., które w dalszym ciągu są koordynowane na szczeblu Wspólnoty. Organem zobowiązanym mocą art. 127 TWE do prowadzenia polityki zatrudnienia jest Porada UE, która przez zachęcanie do współpracy pomiędzy krajami członkowskimi, ma przyczyniać się do zapewnienia wysokiego poziomu zatrudnienia; jeśli działania krajów okażą się niewystarczające, Porada ma prawo podejmowania działań i środków uzupełniających, przy poszanowaniu kompetencji krajów członkowskich. Porada, określając środki, które mają na celu zachęcenie krajów do współpracy, współdziała z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów

Czym jest polityka zatrudnienia znaczenie w Słownik na P .