prawa podstawowe unii co to jest
Co oznacza prawa podstawowe w Unii Europejskiej: założycielskie Wspólnoty Europejskiej nie.

Czy przydatne?

Czym jest prawa podstawowe w Unii Europejskiej

Definicja z ang. fundamental rights in the European Union, z niem. Grundrechte in der Europäischen Union.

Definicja: w pierwotnej wersji traktaty założycielskie Wspólnoty Europejskiej nie zawierały wyraźnych postanowień dotyczących ochrony praw człowieka. Gwarantowały jednostkom tylko takie prawa fundamentalne, jakie były niezbędne do zapewnienia realizacji gospodarczych celów WE. Należały do nich między innymi zakaz dyskryminacji, prawo do jednakowego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę, prawa powiązane ze swobodą przepływu osób, towarów, usług i kapitału. Początkowo Trybunał Sprawiedliwości odnosił się niechętnie do praw fundamentalnych wynikających z prawa wewnętrznego krajów członkowskich, uznając, Iż nie są one obiektem zainteresowania WE. Zmiana stanowiska sądu wspólnotowego nastąpiła dopiero w 1969, gdy opowiedział się on za zagwarantowaniem ochrony p.p. i sformułowaniem ich wspólnotowej koncepcji. Nowe podejście znalazło odzwierciedlenie w szeregu orzeczeń, gdzie Trybunał Sprawiedliwości uznał p.p. za część ogólnych zasad prawa wspólnotowego, podkreślając swoją kompetencję w dziedzinie zapewnienia ich przestrzegania. Źródłem inspiracji dla wspólnotowej ochrony praw człowieka są tradycje konstytucyjne wspólne krajom członkowskim i umowy międzynarodowe, których stronami są państwa członkowskie. Pośród tych umów specjalne miejsce zajmuje Europejska Konwencja Praw Człowieka z 1950. Spośród szerokiego katalogu p.p. zostały już uznane poprzez Trybunał Sprawiedliwości i mają zagwarantowaną ochronę we wspólnotowym porządku prawnym następujące kategorie praw: prawa o charakterze gospodarczym (na przykład prawo własności, wolność wyboru i wykonywania zawodu), klasyczne prawa i wolności (na przykład wolność wyznania, wolność poglądów, prawo do informacji, prawo do prywatności), prawa o charakterze gwarancji procesowych (na przykład ochrona zaufania klienta do prawnika). Fakt, Iż Trybunał Sprawiedliwości nie zajął stanowiska w sprawie innych praw i wolności, nie znaczy, Iż odmawia im ochrony, a jedynie, Iż nie miał jeszcze okazji rozstrzygać spraw mających za element naruszenie takich praw. We wspólnotowym porządku prawnym dopuszczalne są ograniczenia p.p., jeżeli są uzasadnione ochroną interesu publicznego i niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu i spełniają obowiązek proporcjonalności. Spore znaczenie dla ochrony p.p. w UE mają aktualnie regulaminy Traktatu o UE, oparte na zasadach sformułowanych przedtem w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. Odpowiednio z tymi przepisami Unia jest ustanowiona na zasadach wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i fundamentalnych wolności i praworządności. UE respektuje prawa fundamentalne zagwarantowane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i prawa wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych dla krajów członkowskich, jako ogólne zasady prawa wspólnotowego. Zobacz także Karta praw fundamentalnych

Czym jest prawa podstawowe w Unii znaczenie w Słownik na P .