prawo właściwe spraw co to jest
Co oznacza prawo właściwe dla spraw związanych z niewypłacalnością: współpracy sądowej w kwestiach.

Czy przydatne?

Czym jest prawo właściwe dla spraw związanych z niewypłacalnością

Definicja z ang. the law applicable to matters relating to insolvency, z niem. das anwendbare Recht in Fragen im Zusammenhang mit der Insolvenz.

Definicja: zagadnienie wchodzące w zakres współpracy sądowej w kwestiach cywilnych w UE. W kwestiach związanych z niewypłacalnością znajduje wykorzystanie prawo państwa otwarcia postępowania (lex concursus). Ta norma kolizyjna odnosi się zarówno do postępowań głównych, jak i do postępowań odrębnych. Lex concursus klasyfikuje wszystkie procesowe i materialne konsekwencje postępowania wobec osób i stosunków prawnych, których to postępowanie dotyczy. Prawo to stanowi także podstawę określania warunków otwarcia, prowadzenia i zakończenia postępowania będącego następstwem niewypłacalności. Automatyczne uznanie postępowania, do którego ma wykorzystanie prawo państwa otwarcia, może być wszakże sprzeczne z przepisami innych krajów członkowskich dotyczącymi podejmowania czynności prawnych. Aby nie naruszyć w takich krajach zasad zaufania i bezpieczeństwa prawnego, prawo wspólnotowe przewiduje szereg wyjątków od normy o charakterze ogólnym. Specjalną potrzebę odstąpienia od stosowania prawa państwa otwarcia prawodawca wspólnotowy dostrzegł w razie praw rzeczowych, uznając, Iż stworzenie, ważność i treść prawa rzeczowego powinny podlegać prawu miejsca położenia rzeczy i nie mogą ulec zmianie wskutek otwarcia postępowania będącego następstwem niewypłacalności. Podmiot prawa rzeczowego powinien zachować sposobność dochodzenia z przedmiotu zabezpieczenia swego prawa do wydzielenia albo oddzielenia części. Gdy na przedmiotach majątkowych znajdujących się w jednym z krajów członkowskich istnieją wg prawa państwa położenia prawa rzeczowe, a kluczowe postępowanie przez wzgląd na niewypłacalnością toczy się w innym kraju członkowskim, zarządca wyznaczony w postępowaniu kluczowym może wnieść o otwarcie drugiego postępowania w kraju, gdzie istnieją prawa rzeczowe, o ile dłużnik ma tam filię. Jeżeli odpowiednio z prawem państwa otwarcia nie jest dopuszczalne potrącenie, wierzyciel jest jednak uprawniony do dokonania potrącenia, gdy ono jest możliwe opierając się na prawa właściwego dla wierzytelności niewypłacalnego dłużnika. Dla skutków postępowania w przypadku niewypłacalności dla umów dotyczących nabycia własności albo użytkowania nieruchomości zgodne jest wyłącznie prawo tego państwa członkowskiego, na którego obszarze znajduje się nieruchomość. Konsekwencje postępowania w dziedzinie praw dłużnika na nieruchomości, statku albo samolocie, które objęte są obowiązkiem wpisu do rejestru publicznego, ustala się wg prawa państwa sprawującego nadzór nad prowadzeniem rejestru. Specjalna potrzeba ochrony istnieje również w razie mechanizmów płatniczych i rynków finansowych. Dotyczy to spotykanych w takich systemach umów mających na celu wyrównanie i porozumień w kwestii rozliczeń netto, jak także zbywania papierów wartościowych i zabezpieczeń tego typu transakcji. Dla tych transakcji zgodne jest jedynie prawo, które ma wykorzystanie do danego mechanizmu albo danego rynku. Z myślą o ochronie pracowników i stosunków pracy postanowiono, Iż konsekwencje postępowania dotyczącego niewypłacalności w dziedzinie kontynuowania albo zakończenia stosunków pracy i praw i obowiązków wszystkich stron takich stosunków ustala prawo, które jest zgodne dla umowy o pracę opierając się na ogólnych norm kolizyjnych. Z kolei pozostałe sprawy prawne, jak na przykład to, czy roszczenia pracowników chronione są poprzez zasadę pierwszeństwa i jaką rangę zasadzie tej w danym wypadku należy przyznać, podlegają prawu państwa otwarcia

Czym jest prawo właściwe dla spraw znaczenie w Słownik na P .