budżetowa procedura co to jest
Co oznacza procedura budżetowa: adekwatnie rozłożonych w okresie, zmierzających do uchwalenia.

Czy przydatne?

Czym jest procedura budżetowa

Definicja z ang. budgetary procedure, z niem. Haushaltsverfahren.

Definicja PROCEDURA BUDŻETOWA: stanowi zespół formalnych czynności, adekwatnie rozłożonych w okresie, zmierzających do uchwalenia budżetu UE na dany rok (art. 203 traktatu rzymskiego). Procedura ta zakłada konieczność ścisłej współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Poradą UE i Parlamentem Europejskim. Przygotowania wstępnego projektu budżetu na rok kolejny dokonuje Komisja. W dalszym ciągu projekt ten trafia do Porady, która ma sposobność wniesienia własnych poprawek, jeżeli uzna to za uzasadnione. Po tej operacji Porada przyjmuje projekt budżetu kwalifikowaną większością głosów i przekazuje pod obrady Parlamentowi Europejskiemu. W wypadku gdy Parlament zaakceptuje kształt tego dokumentu bez zmian, budżet UE uważane jest za przyjęty. Jednak, podobnie jak przedtem Porada, Parlament również ma prawo do wniesienia własnych poprawek, lecz tylko odnosząc się do kosztów nieobligatoryjnych, i może również zaproponować Radzie pewne zmiany w wydatkach obligatoryjnych ( opłaty obowiązkowe i nieobligatoryjne). W takiej sytuacji, po poprawkach Parlamentu, projekt ponownie wraca do Porady, która może zatwierdzić albo odrzucić zaproponowane zmiany kwalifikowaną większością głosów. Jeśli Porada zatwierdzi propozycje Parlamentu, wówczas budżet uważane jest za definitywnie przyjęty. Jeżeli jednak Porada sama wniesie poprawki do zmian zaproponowanych przedtem poprzez Parlament, to budżet taki wraca do Parlamentu. Na tym etapie p.b. Parlament może zaakceptować taki kształt budżetu (większością głosów) i wtedy uważane jest go za przyjęty albo także może odrzucić w całości przedstawiony projekt i domagać się nowych propozycji. W razie gdy nie uda się uchwalić budżetu w oznaczonym terminie, zakłada się, że od nowego roku, do czasu przyjęcia nowego budżetu, opłaty miesięczne nie mogą przekroczyć jednej dwunastej kosztów roku poprzedniego. Przyjęty ostatecznie budżet może być jednak, w specjalnych okolicznościach, modyfikowany w czasie roku budżetowego. Zobacz także budżet uzupełniający i budżet korygujący

Czym jest procedura budżetowa znaczenie w Słownik na P .

Co znaczy Polityka Finansowa Unii Europejskiej:
Definicja wzmocnienia pozycji Wspólnoty w międzynarodowym systemie finansowym, przyczynia się również do dynamicznego rozwoju oferty usług finansowych skierowanych do podmiotów gospodarczych i obywateli krajów procedura budżetowa co to jest.
Co znaczy Polityka Strukturalna:
Definicja wspólnej polityki rolnej zorientowany na wspieranie produktywności i modernizację rolnictwa, a również między innymi podnoszenie kwalifikacji zawodowych ludności wiejskiej, tworzenie dla niej miejsc procedura budżetowa definicja.
Co znaczy Produkty Regionalne:
Definicja specyficzne, zgodne dla danego regionu produkty rolne, których produkcja korzysta ze specjalnych uprawnień polityki rolnej procedura budżetowa co znaczy.
Co znaczy Przewozy Przygraniczne:
Definicja przewozy realizowane pojazdami o masie dopuszczalnej do 6 ton w strefie do 25 km po obu stronach granicy krajów. Do przewozów tych nie stosuje się ?Xadnych ograniczeń ani zezwoleń procedura budżetowa słownik.
Co znaczy Płatności Bezpośrednie:
Definicja użytkowany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Ich rozmiar jest uzależniona od powierzchni upraw, pastwisk albo wielkości hodowli. Limit płatności bezpośrednich ustalany jest co roku. Zobacz także procedura budżetowa znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: