budżetowa procedura co to jest
Co oznacza procedura budżetowa: adekwatnie rozłożonych w okresie, zmierzających do uchwalenia.

Czy przydatne?

Czym jest procedura budżetowa

Definicja z ang. budgetary procedure, z niem. Haushaltsverfahren.

Definicja: stanowi zespół formalnych czynności, adekwatnie rozłożonych w okresie, zmierzających do uchwalenia budżetu UE na dany rok (art. 203 traktatu rzymskiego). Procedura ta zakłada konieczność ścisłej współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Poradą UE i Parlamentem Europejskim. Przygotowania wstępnego projektu budżetu na rok kolejny dokonuje Komisja. W dalszym ciągu projekt ten trafia do Porady, która ma sposobność wniesienia własnych poprawek, jeżeli uzna to za uzasadnione. Po tej operacji Porada przyjmuje projekt budżetu kwalifikowaną większością głosów i przekazuje pod obrady Parlamentowi Europejskiemu. W wypadku gdy Parlament zaakceptuje kształt tego dokumentu bez zmian, budżet UE uważane jest za przyjęty. Jednak, podobnie jak przedtem Porada, Parlament również ma prawo do wniesienia własnych poprawek, lecz tylko odnosząc się do kosztów nieobligatoryjnych, i może również zaproponować Radzie pewne zmiany w wydatkach obligatoryjnych ( opłaty obowiązkowe i nieobligatoryjne). W takiej sytuacji, po poprawkach Parlamentu, projekt ponownie wraca do Porady, która może zatwierdzić albo odrzucić zaproponowane zmiany kwalifikowaną większością głosów. Jeśli Porada zatwierdzi propozycje Parlamentu, wówczas budżet uważane jest za definitywnie przyjęty. Jeżeli jednak Porada sama wniesie poprawki do zmian zaproponowanych przedtem poprzez Parlament, to budżet taki wraca do Parlamentu. Na tym etapie p.b. Parlament może zaakceptować taki kształt budżetu (większością głosów) i wtedy uważane jest go za przyjęty albo także może odrzucić w całości przedstawiony projekt i domagać się nowych propozycji. W razie gdy nie uda się uchwalić budżetu w oznaczonym terminie, zakłada się, że od nowego roku, do czasu przyjęcia nowego budżetu, opłaty miesięczne nie mogą przekroczyć jednej dwunastej kosztów roku poprzedniego. Przyjęty ostatecznie budżet może być jednak, w specjalnych okolicznościach, modyfikowany w czasie roku budżetowego. Zobacz także budżet uzupełniający i budżet korygujący

Czym jest procedura budżetowa znaczenie w Słownik na P .