współpracy procedura co to jest
Co oznacza procedura współpracy: wprowadzony na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego stanowiący.

Czy przydatne?

Czym jest procedura współpracy

Definicja z ang. cooperation procedure, z niem. Verfahren der Zusammenarbeit.

Definicja: tryb tworzenia prawa wspólnotowego wprowadzony na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego stanowiący równocześnie pierwszą próbę powiększenia roli Parlamentu Europejskiego w procesie ustawodawczym. Po przyjęciu Traktatu Amsterdamskiego rola tej procedury zmalała na rzecz procedury współdecyzji, która jeszcze bardziej wzmocniła znaczenie Parlamentu Europejskiego. W procedurze tej organy zaangażowane w mechanizm tworzenia prawa: Porada UE, Komisja Europejska i Parlament muszą ze sobą współpracować celem wypracowania porozumienia. Dla uchwalenia aktu prawnego decydujące jest co prawda stanowisko Porady, lecz w razie uchwalania aktu prawnego, co do którego Parlament Europejski odrzucił wspólne stanowisko albo wniósł do niego poprawki, Porada może działać tylko jednomyślnie. Zakres stosowania p.w. uległ sporym ograniczeniom, początkowo Jednolity Akt Europejski przewidywał jej wykorzystywanie w dziesięciu sytuacjach, w dalszym ciągu traktat z Maastricht ograniczył tę liczbę do ośmiu obszarów (zmieniając równocześnie dziedziny, gdzie była użytkowana), aktualnie znajduje wykorzystanie przy wydawaniu aktów prawnych w zakresie polityki gospodarczej i walutowej

Czym jest procedura współpracy znaczenie w Słownik na P .