decyzyjny proces co to jest
Co oznacza proces decyzyjny: decyzji we Wspólnocie Europejskiej poprzez Radę UE, Komisję Europejską.

Czy przydatne?

Czym jest proces decyzyjny

Definicja z ang. decision-making process, z niem. Entscheidungsprozess.

Definicja PROCES DECYZYJNY: cztery kluczowe procedury podejmowania decyzji we Wspólnocie Europejskiej poprzez Radę UE, Komisję Europejską i Parlament Europejski. W zależności od rodzaju procedury: konsultacji, współdecyzji, współpracy i zgody, stopień zaangażowania Parlamentu Europejskiego w mechanizm decydujący uległ zmianie. W celu przełamania deficytu demokracji funkcja Parlamentu Europejskiego ewoluowała z czysto opiniodawczej (procedura konsultacji) w kierunku rzeczywistego współuczestnictwa w procesie decydującym (procedura współdecyzji). Od chwili uchwalenia Jednolitego Aktu Europejskiego (1987) i po modyfikacjach wprowadzonych poprzez traktat z Maastricht rozpoczął obowiązywać następujący system: Komisja wysuwa projekt z własnej inicjatywy na wniosek Parlamentu albo Porady UE, ta ostatnia jednak nie może podjąć decyzji bez formalnego wniosku Komisji; wnioski trafiają do Porady UE, a od niej do doradczych komitetów i do Parlamentu, gdzie pracują nad nimi komisje. Opinie Parlamentu i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego są przekazywane Komisji, która może je uwzględnić. Projekty wracają do drugiego czytania do Porady UE i Parlamentu i trafiają do Porady, która podejmuje decyzje. Parlament jednak może w nie wszystkich dziedzinach odrzucić projekt legislacyjny w dziedzinie: swobody przenoszenia się pracowników, wzajemnego uznawania dyplomów, ochrony środowiska i konsumentów, harmonizacji prawa niezbędnej do funkcjonowania wspólnego rynku sieci transeuropejskiej, nauki, kultury i zdrowia publicznego. Porada, jeżeli nie godzi się z decyzją Parlamentu, może jedynie doprowadzić do zwołania Komitetu Pojednawczego, lecz w razie braku kompromisu projekt upada. Osobną funkcję pełni Porada Europejska, jako inspirator mechanizmów integracyjnych, opierając się na jej instrukcji Porada UE ma podejmować decyzje w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Dalsze modyfikacje p.d. były rozważane w czasie Konferencji Międzyrządowej, zakończonej podpisaniem traktatu z Amsterdamu (1997). Jednak nie pozyskano się na przeprowadzenie zapowiadanych reform instytucjonalnych. Spór toczył się między innymi o całkowite albo bardzo szerokie odstąpienie od zasady jednomyślności na rzecz głosowania większościowego, przy uznaniu potencjału ludnościowego państw w momencie ustalania liczby głosów (aczkolwiek także stawiana była sprawa czy liczba głosów nie powinna być zależna od dochodu narodowego i potencjału wnoszonego w UE). Reforma p.d. w kierunku większej przejrzystości i efektywności była konieczna zarówno w kontekście możliwego poszerzenia UE o nowych członków z Europy Środkowo-Wschodniej, jak i oczekiwań co do demokratyzacji UE. Wyraźny rozwój osiągnięto w ramach traktatu z Nicei (2000), aczkolwiek p.d. ciągle wymaga zmian

Czym jest proces decyzyjny znaczenie w Słownik na P .

Co znaczy Piąty Środowiskowy Program Działania:
Porównanie zrównoważonemu postępowi) program działania Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, obejmujący 199397, lecz docelowo wykonywany do 2000. Zakłada on podejmowanie działań zorientowanych proces decyzyjny co znaczy.
Krzyżówka Północnoamerykańskie Porozumienie O Wolnym Handlu:
Dlaczego North American Free Trade Agreement, NAFTA) układ zawarty pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem tworzący strefę wolnego handlu, obowiązujący od 1994. Wg jego postanowień pośrodku proces decyzyjny krzyżówka.
Co to jest Peace:
Jak lepiej jedna z inicjatyw wspólnotowych wykonywana 199499 wspierająca normalizację sytuacji wewnętrznej i mechanizmy pokojowe na obszarze Irlandii Północnej proces decyzyjny co to jest.
Słownik Parlament Europejski:
Kiedy reprezentujący społeczeństwa państw wchodzących w jej skład. Jego ranga i zakres odpowiedzialności zwiększa się stale. Pierwotnie składał się z przedstawicieli poszczególnych krajów, wysuniętych proces decyzyjny słownik.
Czym jest Proces Luksemburski:
Od czego zależy Strategia Zatrudnienia; instrument koordynacji polityki strukturalnej, którego celem jest poprawa funkcjonowania rynków pracy, przyjęty w 1997 w trakcie posiedzenia Porady UE w Luksemburgu (stąd proces decyzyjny czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: