przedakcesyjny instrument co to jest
Co oznacza Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej: Structural Policies for Pre-Accession.

Czy przydatne?

Czym jest Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej

Definicja z ang. Pre-Accession Instrument for Structural Policies, z niem. Heranführungsinstrument für Strukturpolitik.

Definicja: (z angielskiego: Instrument for Structural Policies for Pre-Accession, ISPA) fundusz ustanowiony rozporządzeniem Porady UE 1267/1999 z 21 czerwca 1999 skierowany na osiąganie poprzez państwa kandydujące wspólnotowych standardów w dziedzinie transportu i ochrony środowiska. Jest metodą programu przedakcesyjnego UE. Inwestycje muszą być właściwe ze standardami UE w dziedzinie ochrony środowiska i transportu i zbieżne z celami zawartymi w Partnerstwie dla Członkostwa i w Narodowym Programie Przygotowania do Członkostwa. Do fundamentalnych celów ISPA należy pomoc w zwalczaniu problemów zanieczyszczenia wód i powietrza, utylizacji odpadów, wdrażaniu wspólnotowego prawa ochrony środowiska, rozwoju infrastruktury transportowej, zintegrowaniu mechanizmów kandydujących z infrastrukturą państw członkowskich, budowie transeuropejskiej sieci transportowej. Podział środków w ramach programu na państwa kandydujące dzieje się wg następujących mierników: liczby mieszkańców państwie, produktu narodowego brutto na jednego mieszkańca i powierzchni państwie. Pomoc Wspólnoty może przybrać jedną z form: bezpośredniej pomocy bezzwrotnej, pomocy zwrotnej, dofinansowania spłaty odsetek kredytu, funduszu gwarancyjnego albo udziału kapitałowego. Komisja Europejska przyjęła zasadę, Iż rozmiar inwestycji ubiegających się o finansowanie w ramach funduszu musi być na tyle spora, by zauważyć jej wpływ na sferę ochrony środowiska i sieci transportowej. Dlatego także całościowy wydatek jednego przedsięwzięcia nie może być niższy niż 5 mln euro. Propozycje finansowania przedsięwzięć w zakresie transportu może składać tylko administracja centralna, w razie Polski Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i PKP Polskie Linie Kolejowe SA. W zakresie ochrony środowiska projekty mogą przedkładać samorządy albo związki samorządowe. Wnioski o finansowanie z funduszu składane są do Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Transportu, ich weryfikacją zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Departament Finansowania Infrastruktury. Ogólną koordynację zapewnia Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Ostatecznym wyborem wniosków przydzielonych do finansowania zajmuje się Komisja Europejska poprzez tak zwany ISPA Management Committee (Komitet Zarządzający ISPA). Wsparcie z funduszu ISPA może przyjąć formę: dotacji, pomocy zwrotnej, dofinansowania spłat kredytu (odsetki) albo funduszu gwarancyjnego. Pomoc w ramach ISPA może być także przyznawana na ekspertyzy i działania informacyjne. Odpowiednio z zasadą subsydiarności dofinansowanie z funduszu pokrywa do 75% udziału wszystkich środków publicznych. Przez wzgląd na tym niezbędne jest współfinansowanie ze strony podmiotów krajowych (fundusze ekologiczne, budżety lokalne, budżet państwa, środki swoje inwestora). Na 200006 budżet programu ISPA wynosi 1,04 mld euro rocznie, z tego rozmiar wsparcia dla Polski wynosi ok. 312 384 mln euro rocznie. Zobacz także PHARE, SAPARD

Czym jest Przedakcesyjny Instrument znaczenie w Słownik na P .