readmja unii europejskiej co to jest
Co oznacza readmisja w Unii Europejskiej: kompetencje w dziedzinie readmisji na mocy traktatu z.

Czy przydatne?

Czym jest readmisja w Unii Europejskiej

Definicja z ang. Readmission in the European Union, z niem. Rückübernahme in der Europäischen Union.

Definicja: Wspólnota Europejska uzyskała kompetencje w dziedzinie readmisji na mocy traktatu z Amsterdamu. W konkluzjach wydanych po szczycie w Tampere Porada Europejska poprosiła Radę UE o zawarcie umów readmisyjnych pomiędzy WE a odpowiednimi krajami trzecimi albo ekipami krajów trzecich lub o zamieszczenie klauzul standardowych w innych umowach pomiędzy tymi stronami. Problem readmisji osób nielegalnie przebywających w jednym z krajów członkowskich poprzez państwa pochodzenia tych osób pojawił się w pracach instytucji wspólnotowych jeszcze przed wejściem w życie traktatu amsterdamskiego. Porada UE skierowała do krajów członkowskich zalecenie z 30 listopada 1994 dotyczące wzorcowego projektu bilateralnej umowy readmisyjnej pomiędzy krajem członkowskim a krajem trzecim i zalecenie z 24 lipca 1995 dotyczące wytycznych do opracowania protokołów wykonawczych do umów readmisyjnych. Za podstawę opracowania tych aktów posłużyła pierwsza umowa readmisyjna z krajem trzecim, jest to multilateralna umowa o readmisji z 29 marca 1991 pomiędzy Polską a krajami Ekipy Schengen. Umowa ta korespondująca z mechanizmami ustanowionymi w konwencjach z Schengen i konwencji dublińskiej została uznana za rozwiązanie modelowe i stała się bodźcem do zawierania późniejszych bilateralnych umów readmisyjnych pomiędzy krajami członkowskimi UE a krajami trzecimi. 2 grudnia 1999 Porada UE podjęła uchwałę w kwestii klauzul readmisyjnych w umowach zawieranych poprzez WE i umowach mieszanych. Uchwała ta jest rezultatem wejścia w życie traktatu amsterdamskiego i związanej z tym konieczności dostosowania sformułowanych w 1995 wzorcowych klauzul readmisyjnych do nowego stanu prawnego. Klauzule te mają być włączane do wszystkich umów WE i umów pomiędzy WE i jej krajami członkowskimi z jednej strony a krajami trzecimi z drugiej strony. Zobacz także readmisja

Czym jest readmisja w Unii Europejskiej znaczenie w Słownik na R .