akcesyjne referendum co to jest
Co oznacza referendum akcesyjne: akcesyjne podejmowane w celu uzyskania zgody społeczeństwa na.

Czy przydatne?

Czym jest referendum akcesyjne

Definicja z ang. accession referendum, z niem. Beitritt Referendum.

Definicja: jedną z form r. jest referendum akcesyjne podejmowane w celu uzyskania zgody społeczeństwa na przystąpienie państw kandydujących do UE. W czasie obecnego rozszerzenia niemal wszystkie państwa kandydujące zdecydowały się na wystąpienie do społeczeństwa z prośbą o wyrażenie akceptacji na przystąpienie do Unii. Najwcześniej 8 marca 2003 zagłosowali mieszkańcy Malty. Referendum, przy bardzo wysokiej frekwencji 91%, wygrali zwolennicy wstąpienia Malty do UE. Zdobyli oni 54 % poparcie, z kolei przeciwnicy reprezentowali 46% społeczeństwa. Wyniki r. były jednak niewiążące dla rządu, gdyż decyzje w kwestii akcesji podjął maltański parlament (nastąpiło to 14 lipca 2003 przy 34 głosach za, procesowi akcesji sprzeciwiło się 25 posłów reprezentujących opozycyjną Partię Pracy). 23 marca r. w kwestii akcesji przeprowadziła Słowenia, odbyło się ono wspólnie z r. w kwestii przystąpienia do NATO, mimo Iż konstytucja nie wymaga przeprowadzenia r. w takich sprawach. Przy frekwencji wynoszącej 60,29% za członkostwem w UE opowiedziało się 89,61% obywateli, przeciwko wypowiedziało się tylko 10,39% głosujących. Za wejściem do NATO głosowało 66% obywateli, przeciwnych przynależności do NATO było 33,98%. Dodatkowo na mocy porozumienia między partiami jego wyniki będą traktowane jako wiążące, jednakże odpowiednio z obowiązującym prawem r. ma charakter konsultacyjny. 12 kwietnia Węgry wystąpiły do swojego narodu z pytaniem: Czy zgadzasz się z tym, Iż Republika Węgier powinna stać się członkiem UE?. Pozytywnie na to pytanie odpowiedziało 83,76% uprawnionych do głosowania, negatywnie z kolei 16,24% Węgrów. Frekwencja wyniosła 45,65%. W dniach 1011 maja odbyło się r. na Litwie. Jego rezultat był wiążący pod warunkiem, Iż udział w nim wzięła przynajmniej połowa uprawnionych do głosowania. Litwini na pytanie: Czy popierasz członkostwo Republiki Litewskiej w UE? w przeważającej większości odpowiedzieli pozytywnie (91%), przeciwko opowiedziało się niespełna 9% głosujących. Frekwencja przekroczyła wymagany próg i wyniosła powyżej 64%. 1617 maja odbyło się r. na Słowacji, ono jest wiążące. Wymogiem jest 50% kworum, w razie mniejszej frekwencji ponowne r. można zorganizować dopiero za trzy lata. Na pytanie: Czy zgadzasz się z tym, by Republika Słowacka stała się krajem członkowskim UE? pozytywnie odpowiedziało 92,46% Słowaków, a tylko 6,20% wyraziło przeciwne zdanie. Frekwencja wyniosła 52,15%. W dniach 1516 czerwca r. miało miejsce w Czechach, jego wyniki bezwzględnie na frekwencje są dla rządu wiążące. By Czechy mogły przystąpić do UE, powyżej połowa głosujących musiała odpowiedzieć twierdząco na zadane pytanie: Czy zgadzasz się, ?Xeby odpowiednio z Traktatem Akcesyjnym między Republiką Czeską a Unią Europejską Czechy stały się członkiem UE?. To pierwsze w historii państwie referendum przyniosło następujące wyniki: za wejściem Republiki Czeskiej do UE opowiedziało się 77,33% głosujących, przeciw było 22,67%. Frekwencja wyniosła 55,21%. W Polsce r. odbyło się w dniach 78 czerwca 2003. Na postawione pytanie: Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przystąpienie Rzeczpospolitej Polskiej do UE? pozytywnie odpowiedziało 3 516 612 obywateli, co stanowi 77,45% istotnych głosów, odpowiedzi negatywnych było 936 012 a więc 22,55% głosów istotnych. Frekwencja wyniosła 58,85%. Przez wzgląd na artykułem 90 ust. 3 i artykułem 125 ust. 3 Konstytucji RP i z art. 73 ust. 1 z dnia 14 marca 2003 rezultat r. jest wiążący. Opierając się na tych wyników i odpowiednio z art. 73 ust. 2 ustawy o referendum ogólnokrajowym prezydent RP uzyskał zgodę na ratyfikację Traktatu Akcesyjnego. 14 września 2003 odbyło się r. w Estonii. By je przeprowadzić, deputowani przyjęli ustawę o zmianie konstytucji, rezultat r. został potraktowany jako wiążący, nie był wymagany min. próg frekwencji. 20 września 2003 Łotwa: konstytucja łotewska zakazuje przeprowadzania r. między innymi w kwestii umów międzynarodowych. Przez wzgląd na tym Parlament uchwalił odpowiednią poprawkę do konstytucji, na mocy której r. miało być wiążące pod warunkiem 50% frekwencji. R. nie odbyło się jedynie na Cyprze, gdyż konstytucja tego państwie nie przewiduje instytucji r. (14 lipca 2003 56-osobowy cypryjski parlament wyraził zgodę na przystąpienie podzielonej wyspy do UE)

Czym jest referendum akcesyjne znaczenie w Słownik na R .