sesja przeglądu prawa co to jest
Co oznacza sesja przeglądu prawa dwustronna: udziałem specjalistów Komisji Europejskiej i.

Czy przydatne?

Czym jest sesja przeglądu prawa dwustronna

Definicja z ang. session the review of the bilateral, z niem. Sitzung der Überprüfung der bilateralen.

Definicja: drugi faza procedury przeglądu prawa z udziałem specjalistów Komisji Europejskiej i przedstawicieli danego państwa kandydującego. W tej fazie negocjatorzy państwa kandydującego, zaopatrzeni w wytyczne określone w trakcie spotkania uzgodnieniowego, składają deklaracje odnosząc się do acquis będącego obiektem danego obszaru negocjacyjnego. Na tej podstawie identyfikowano potencjalne problemy negocjacyjne i przygotowywano się do opracowania stanowiska negocjacyjnego. W trakcie sesji bilateralnych każdy z państw kandydujących ustosunkował się wobec urzędników Komisji do poszczególnych aktów prawa Unii na trzy możliwe metody: akty prawne już przyjęte do ustawodawstwa krajowego i takie, których przyjęcie nie powinno sprawiać większych problemów, do tej kategorii przedstawiciele polskiego rządu zaliczyli: prawo firm, statystykę, prawa autorskie i pokrewne, mechanizm celny, usługi bankowe i energetykę; akty prawne, których przyjęcie wiąże się z poważniejszymi działaniami dostosowawczymi, do tej kategorii zalicza się uregulowania dotyczące konkurencji, politykę w nie wszystkich gałęziach transportu, politykę socjalną, podatki i ochronę środowiska. Przyjęcie tych aktów nastąpi mimo tych trudności przed zakładaną datą członkostwa. Ostatnia kategoria to akty prawne, których przyjęcie może sprawić Polsce poważniejsze problemy i które będą wprowadzone po uzyskaniu członkostwa. Dotyczy to rolnictwa i ochrony środowiska

Czym jest sesja przeglądu prawa znaczenie w Słownik na S .