siły szybkiego reagowania co to jest
Co oznacza siły szybkiego reagowania Unii Europejskiej: Bezpieczeństwa i Obrony, która jest częścią.

Czy przydatne?

Czym jest siły szybkiego reagowania Unii Europejskiej

Definicja z ang. rapid reaction force the European Union, z niem. schnelle Eingreiftruppe der Europäischen Union.

Definicja SIŁY SZYBKIEGO REAGOWANIA UNII EUROPEJSKIEJ: w ramach Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, która jest częścią Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, Porada Europejska na posiedzeniu w Kolonii (34 czerwca 1999) uzgodniła, Iż Unia musi być gotowa i zdolna do samodzielnego działania, opartego na wiarygodnych środkach politycznych, gospodarczych i militarnych i odpowiednich ciałach decydujących, pozwalających na kontrolę polityczną i strategiczne dowodzenie, aby bez szkody dla działań NATO reagować na międzynarodowe sytuacje kryzysowe. Na posiedzeniu Porady Europejskiej w Helsinkach (1011 grudnia 1999) ustalono tak zwany plan helsiński, który przewidywał, Iż w ramach dobrowolnej współpracy przy operacjach prowadzonych poprzez UE państwa członkowskie będą w stanie pośrodku sześćdziesięciu dni wysłać w rejon konfliktu oddziały wojskowe liczące 50 tys. 60 tys. osób i utrzymać je tam poprzez przynajmniej rok. Dodatkowo do dyspozycji UE powinny być stawiane mobilne jednostki (i przedmioty wsparcia) o mniejszym stopniu gotowości, aby zastąpić w przypadku potrzeby oddziały pierwotnie skierowane w rejon konfliktu. Siły wszystkich typów powinny być opracowane do realizacji zadań petersberskich (akcji humanitarnych i ratowniczych, operacji utrzymania pokoju i akcji wojskowych przy zwalczaniu kryzysów, łącznie z operacjami ustanawiania pokoju) jako siły autonomiczne, dysponujące odpowiednimi możliwościami w dziedzinie dowodzenia, rozpoznania strategicznego, logistyki, wsparcia bojowego i w przypadku potrzeby dodatkowymi komponentami sił morskich i powietrznych. Podjęto również decyzję o utworzeniu nowych instytucji politycznych i wojskowych, które powinny umożliwić Unii polityczne przygotowanie takich operacji, a w dalszym ciągu zapewnić strategiczne dowodzenie nimi. Podkreślono przy tym, Iż Unia zamierza wnosić wkład w utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w zgodzie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych, uznając pierwszeństwo Porady Bezpieczeństwa w realizacji tego celu. Podstawą bezpieczeństwa zbiorowego swych członków pozostaje NATO, które nadal powinno odgrywać znaczną rolę w opanowywaniu kryzysów międzynarodowych. W przypadku wybuchu takiego kryzysu, gdy w jego rozwiązanie nie zaangażuje się NATO jako całość, operację wojskową powinna zainicjować i przeprowadzić UE. Zamierzenia te nie oznaczają jednak, Iż w ramach tej ostatniej zostanie utworzona armia europejska, bo w konkluzjach ze szczytu helsińskiego wyraźnie wykluczono taką sposobność. Zapowiedziano z kolei opracowanie systemów wszechstronnych konsultacji i współpracy UE z NATO, jak także systemów pozwalających na nienależącym do UE europejskim członkom NATO i wszystkim innym zainteresowanym krajom uczestniczenie w operacjach Unii, bez naruszania jej autonomii decyzyjnej. Zobacz także Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony, Europejska Wspólnota Obronna

Czym jest siły szybkiego reagowania znaczenie w Słownik na S .

Co znaczy Szósty Środowiskowy Program Działania:
Porównanie nasza przyszłość, nasz wybór) przyjęty poprzez Komisję Europejską w 2001 plan wytycznych polityki ochrony środowiska Wspólnoty na 200110. Zawiera cztery kluczowe obszary polityki ochrony środowiska siły szybkiego reagowania unii europejskiej co znaczy.
Krzyżówka Strefa Euro:
Dlaczego ekipa dwunastu krajów wypełniających kryteria konwergencji, które wprowadziły wspólną walutę euro i uczestniczą w trzecim etapie Europejskiego Rynku Walutowego siły szybkiego reagowania unii europejskiej krzyżówka.
Co to jest System Zasobów Własnych Unii Europejskiej:
Jak lepiej budżetowych w założeniach tworzących mechanizm, który ma uniezależnić Wspólnotę Europejską od bezpośrednich wpłat krajów członkowskich. Dochody takie są automatycznie, z mocy prawa, przekazywane do siły szybkiego reagowania unii europejskiej co to jest.
Słownik Strasburg:
Kiedy w północno-wschodniej Francji, w Alzacji przy ujściu rzeki Ill do Renu, niegdyś przechodzące z rąk niemieckich do francuskich, znak konfliktów pomiędzy tymi krajami, po II wojnie stało się jednym z siły szybkiego reagowania unii europejskiej słownik.
Czym jest System Informacyjny Schengen:
Od czego zależy trzech mechanizmów (w okolicy Mechanizmu Informacji Celnej i Mechanizmu Informacyjnego Europolu) powstałych z myślą o potrzebie współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych krajów siły szybkiego reagowania unii europejskiej czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: