negocjacyjne stanowko co to jest
Co oznacza stanowisko negocjacyjne: wynikiem przeglądu prawa jest spis rozbieżności pomiędzy prawem.

Czy przydatne?

Czym jest stanowisko negocjacyjne

Definicja z ang. negotiating position, z niem. Verhandlungsposition.

Definicja: (z angielskiego: Position Paper) wynikiem przeglądu prawa jest spis rozbieżności pomiędzy prawem państwie kandydującego a prawem wspólnotowym, co stanowi podstawę opracowania s.n. będącego oficjalną propozycją rozwiązania tych rozbieżności. S.n. zawiera omówienie acquis obowiązującego w danym obszarze, omówienie ustawodawstwa krajowego i opis niezgodności pomiędzy prawem unijnym a krajowym wspólnie z przewidywanym harmonogramem ich usunięcia do momentu uzyskania członkostwa. Jeżeli przyjęcie danych aktów prawnych nie stwarza problemu, wówczas stanowisko negocjacyjne zawiera deklarację gotowości do przejęcia całości prawa w danym obszarze. Jeżeli z kolei państwo kandydujący nie jest w stanie albo nie wyraża woli przyjęcia części unijnego prawa, wówczas stanowisko negocjacyjne zawiera szczegółowy opis problemu i propozycję jego rozwiązania. W stanowisku negocjacyjnym strona polska składała oficjalną deklarację odnosząc się do acquis będącego jego obiektem. W sytuacji określenia, Iż dany akt unijnego prawa nie może być ze względów politycznych czy ekonomiczno-socjalnych przyjęty przed zakładaną datą wstąpienia do Unii, Polska występowała o moment przejściowy, określając jego długość i sposób, w jaki powinien on doprowadzić do osiągnięcia pełnej zgodności z prawem wspólnotowym. Mechanizm opracowania stanowiska negocjacyjnego, oddzielnego dla każdego z trzydziestu jeden obszarów negocjacyjnych, złożona jest z kilku etapów i w każdym z państw kandydujących ich przebieg jest różny. W Polsce prace nad s.n. rozpoczynają się opracowaniem poprzez podzespół zadaniowy właściwy dla danego obszaru negocjacyjnego pierwszej propozycji projektu s.n. i przesłaniem go pod obrady Zespołu Negocjacyjnego. W zależności od złożoności obszaru wypracowanie projektu stanowiska trwało od dwóch tygodni do kilku miesięcy. Zespół Negocjacyjny wprowadzał konieczne poprawki, biorąc pod uwagę strategię i taktykę negocjacyjną. Na tym etapie specjalne znaczenia miała badanie Podzespołów 32. i 34. oceniająca konsekwencje ekonomiczno-socjalne i budżetowe przyjętych zobowiązań negocjacyjnych. Po jej uwzględnieniu projekt s.n. był rozpatrywany poprzez Komitet Integracji Europejskiej i zalecany Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Po przyjęciu poprzez Radę Ministrów projekt stawał się oficjalnym stanowiskiem negocjacyjnym rządu RP (Position Paper). W takiej formie było ono przekazywane państwu sprawującego obecnie Prezydencję we Wspólnocie. Odpowiadając na polskie stanowisko UE przygotowywała stanowisko wspólne UE (Common Position). Zaprezentowanie stanowiska unijnego w trakcie obrad Międzyrządowej Konferencji Akcesyjnej było jednoznaczne z otwarciem negocjacji akcesyjnych w danym obszarze

Czym jest stanowisko negocjacyjne znaczenie w Słownik na S .