status osoby objętej ochroną co to jest
Co oznacza status osoby objętej ochroną tymczasową w Unii Europejskiej: azylowej UE. Opierając się.

Czy przydatne?

Czym jest status osoby objętej ochroną tymczasową w Unii Europejskiej

Definicja z ang. the status of persons covered by temporary protection in the European Union, z niem. der Status von Personen, die durch den vorübergehenden Schutz in der Europäischen Union gedeckt.

Definicja: zagadnienie wchodzące w zakres polityki azylowej UE. Opierając się na traktatu z Amsterdamu Wspólnota Europejska uzyskała kompetencje w sferze ustalania standardów min. przyznawania ochrony tymczasowej osobom wysiedlonym z krajów trzecich i niemogących powrócić do państwie pochodzenia. Kraj członkowskie jest zobowiązane w relacji do osób korzystających z ochrony tymczasowej na jego terytorium do: podjęcia działań niezbędnych do uzyskania poprzez takie osoby zezwolenia na pobyt na cały moment trwania ochrony, wystawienia odpowiednich dokumentów, zapewnienia w przypadku potrzeby pomocy w uzyskaniu wymaganych wiz, łącznie z wizami tranzytowymi, doręczenia w zrozumiałym języku informacji o ochronie tymczasowej, ponownego przyjęcia, gdy takie osoby przebywają nielegalnie w regionie innego państwa członkowskiego albo usiłują nielegalnie tam wjechać, zezwolenia w momencie trwania ochrony na wykonywanie samodzielnej albo niesamodzielnej działalności zarobkowej i korzystanie z możliwości kształcenia i dokształcania zawodowego, zapewnienia odpowiedniego zakwaterowania albo w przypadku potrzeby środków finansowych na mieszkanie, zagwarantowania niezbędnej pomocy w formie świadczeń społecznych i świadczeń zapewniających środki do życia, jak także opieki medycznej, o ile osoby takie nie dysponują wystarczającymi środkami swoimi, zezwolenia osobom poniżej 18. roku życia na korzystanie z mechanizmu oświatowego. W sytuacjach, gdy rozdzieleni członkowie rodziny korzystają z ochrony tymczasowej w różnych krajach członkowskich, te ostatnie łączą członków rodziny, uwzględniając przy tym ich życzenia. Osobom objętym ochroną tymczasową należy również zagwarantować sposobność wystąpienia w każdym czasie z wnioskiem o azyl. Po ustaniu ochrony tymczasowej państwa członkowskie podejmują wszelakie konieczne kroki, aby osobom, które korzystały z tej ochrony, umożliwić dobrowolny powrót do państwie pochodzenia. W sytuacji przymusowej repatriacji państwa członkowskie zobowiązane są do poszanowania godności ludzkiej

Czym jest status osoby objętej ochroną znaczenie w Słownik na S .