status osoby uprawnionej co to jest
Co oznacza status osoby uprawnionej do pobytu długoterminowego w Unii Europejskiej: imigracyjnej UE.

Czy przydatne?

Czym jest status osoby uprawnionej do pobytu długoterminowego w Unii Europejskiej

Definicja z ang. the status of a person entitled to stay long-term in the European Union, z niem. der Status einer Person berechtigt langfristig in der Europäischen Union zu bleiben.

Definicja: zagadnienie wchodzące w zakres polityki imigracyjnej UE. Opierając się na traktatu z Amsterdamu Wspólnota Europejska uzyskała kompetencje w dziedzinie ustalania warunków wjazdu i pobytu i standardów procedury wydawania poprzez państwa członkowskie długoterminowych wiz i zezwoleń na pobyt, włączając w to te, które służą łączeniu rodzin, jak także praw i warunków, na jakich obywatele krajów trzecich przebywający na mocy prawa w jednym kraju członkowskim mogą również przebywać w innym kraju członkowskim. W konkluzjach Porady Europejskiej ze szczytu w Tampere podkreślono zamierzenie sprawiedliwego traktowania obywateli krajów trzecich, którzy przebywają na mocy prawa w regionie krajów członkowskich, jak także konieczność nakierowania polityki integracji obywateli krajów trzecich w UE na przyznawanie takim osobom praw porównywalnych z prawami obywateli UE i popieranie zakazu dyskryminacji w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym i walki z rasizmem i ksenofobią. Komisja Europejska przedłożyła 13 marca 2001 projekt aktu prawa wspólnotowego, określającego warunki, na jakich kraj członkowskie może przyznać albo odebrać obywatelowi państwa trzeciego, który na mocy prawa przebywa na jego terytorium, status i powiązane z nim prawa, jak także warunki, na jakich obywatel państwa trzeciego mający taki status ma prawo przebywać w innym kraju członkowskim niż to, które wspomniany status przyznało. Zezwolenie na pobyt długoterminowy we Wspólnocie Europejskiej byłoby wystawiane poprzez kraj członkowskie po uzyskaniu tego statusu. Status taki przyznawany byłby po pięciu latach nieprzerwanego legalnego przebywania w regionie państwa członkowskiego i po wykazaniu, Iż dana osoba dysponuje dla siebie i pozostających na jej utrzymaniu członków rodziny dochodem w wysokości przekraczającej pomoc społeczną oferowaną w danym kraju albo odpowiadającej najniższej rencie z tytułu ubezpieczenia społecznego i ubezpieczeniem zdrowotnym pokrywającym wszystkie ryzyka w danym kraju. Zezwolenie na pobyt długoterminowy we Wspólnocie Europejskiej byłoby wystawiane na dziesięć lat, a w dalszym ciągu automatycznie przedłużane. Osoba uprawniona do pobytu długoterminowego byłaby traktowana jak obywatele danego państwa odnosząc się do następujących kwestii: warunków dostępu do niesamodzielnej albo samodzielnej działalności zarobkowej, jeżeli ta nie byłaby związana z wykonywaniem władzy publicznej, warunków zatrudniania i pracy, łącznie z uwarunkowaniami zwalniania i wynagradzania; kształcenia i dokształcania, łącznie ze stypendiami i pomocą w zdobyciu wykształcenia; uznawania dyplomów, świadectw egzaminacyjnych i innych dowodów pozyskanych kwalifikacji, które zostały wystawione poprzez zgodne organy; ochrony społecznej, łącznie z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym; pomocy społecznej; ulg społecznych i podatkowych; dostępu do towarów i usług i dostarczania towarów i świadczenia usług na rzecz ludności, łącznie z dostępem do zasobów mieszkaniowych; wolności zrzeszania się i członkostwa i działalności w związkach zawodowych, organizacjach pracodawców albo innych organizacjach, których członkowie reprezentują ustaloną grupę zawodową, jak także korzystania ze świadczeń oferowanych poprzez takie organizacje; swobodnego dostępu do całego terytorium danego państwa członkowskiego. Osoba uprawniona do pobytu długoterminowego korzystałaby z prawa przebywania dłużej niż trzy miesiące w regionie innego państwa członkowskiego niż to, które przyznało jej taki właśnie status, pod warunkiem Iż: 1. prowadziłaby niesamodzielną bądź samodzielną działalność zarobkową; 2. ukończyłaby studia albo zdobyłaby wykształcenie zawodowe i dysponowałaby wystarczającymi dochodami, aby w trakcie pobytu nie stanowić obciążenia dla drugiego państwa członkowskiego, i miałaby ubezpieczenie zdrowotne, pokrywające wszystkie typy ryzyka w drugim kraju członkowskim; 3. dysponowałaby wystarczającymi dochodami, aby w trakcie pobytu nie stanowić obciążenia dla drugiego państwa członkowskiego i miałaby ubezpieczenie zdrowotne, pokrywające wszystkie ryzyka w drugim kraju członkowskim

Czym jest status osoby uprawnionej do znaczenie w Słownik na S .