status uchodźcy unii co to jest
Co oznacza status uchodźcy w Unii Europejskiej: azylowej UE. Opierając się na traktatu z Amsterdamu.

Czy przydatne?

Czym jest status uchodźcy w Unii Europejskiej

Definicja z ang. refugee status in the European Union, z niem. Flüchtlingsstatus in der Europäischen Union.

Definicja: zagadnienie wchodzące w zakres polityki azylowej UE. Opierając się na traktatu z Amsterdamu Wspólnota Europejska uzyskała kompetencje w sferze ustalania standardów min. dotyczących warunków, jakie musi spełniać obywatel państwa trzeciego, aby móc ubiegać się o s.u., jak także standardów min. dotyczących procedury przyznawania albo pozbawiania s.u. Odpowiednio z propozycją Komisji Europejskiej za uchodźcę byłby uznawany w UE obywatel państwa trzeciego albo bezpaństwowiec, który spełnia kryteria określone w konwencji genewskiej o s.u. i w prawie wspólnotowym. Poprzez s.u. rozumiano aby status przyznany poprzez kraj członkowskie osobie, która jest uchodźcą i jako taka uzyskała zgodę na wjazd w regionie tego państwa i/albo na pozostanie i zamieszkanie tam. S.u. byłby przyznawany obywatelowi państwa trzeciego, który w konsekwencji uzasadnionej obawy przed prześladowaniem na skutek swej rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych albo przynależności do określonej ekipy socjalnej znajduje się poza krajem, którego jest obywatelem, i nie może albo nie chce na skutek tej obawy używać z ochrony tego państwa, jak także apatrydzie znajdującemu się poza krajem, będącym miejscem stałego pobytu, i nie może albo nie chce na skutek wspomnianej obawy tam powrócić. Osoba, której przyznano aby s.u., korzystałaby z następujących praw: zasady non-refoulement, prawa do informacji o systemie ochrony, prawa do otrzymania zezwolenia na pobyt ważnego poprzez przynajmniej pięć lat i automatycznie przedłużanego, prawa do otrzymania dokumentów podróży, dostępu do rynku pracy i kształcenia zawodowego na tych samych zasadach co obywatele danego państwie, dostępu do mechanizmu oświatowego na tych samych zasadach co obywatele danego państwie, prawa do pomocy społecznej na tych samych uwarunkowaniach co obywatele danego państwie, dostępu do opieki medycznej i psychologicznej na tych samych zasadach co obywatele danego państwa, prawa do odpowiedniego zakwaterowania albo w przypadku potrzeby niezbędnych środków finansowych, aby samodzielnie postarać się o mieszkanie, swobody poruszania się po terytorium danego państwa, dostępu do programów integracyjnych i repatriacyjnych

Czym jest status uchodźcy w Unii znaczenie w Słownik na S .