stop co to jest
Co oznacza Stop II: grudnia 2002, w odniesieniu wspierania, zamiany, kształcenia i dokształcania i.

Czy przydatne?

Czym jest Stop II

Definicja z ang. Stop II, z niem. Stop II.

Definicja: program UE na 1 stycznia 2001 31 grudnia 2002, w odniesieniu wspierania, zamiany, kształcenia i dokształcania i współpracy osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie handlowi ludźmi i seksualnemu wykorzystywaniu dzieci, uruchomiony opierając się na decyzji Porady UE z 28 czerwca 2001, stanowiący drugą fazę Stop I. Kluczowym celem programu było zapewnienie obywatelom UE wysokiego poziomu bezpieczeństwa poprzez zapobieganie i pokonywanie handlu ludźmi i seksualnego wykorzystywania dzieci w każdej formie, łącznie z pornografią dziecięcą i związaną z tym przemocą, i poprzez niesienie pomocy ofiarom przestępstw. Zwłaszcza zaś chodziło o: wypracowanie odpowiedniej polityki europejskiej, wprowadzenie jej w życie i dokonanie jej oceny; wspieranie budowy sieci i praktycznej współpracy, łącznie z zamianą i rozpowszechnianiem informacji, doświadczeń i sprawdzonych praktyk, doskonalenie i dostosowywanie kształcenia i dokształcania i rozwijanie badań naukowych i technicznych; dążenie do większego udziału publicznych i prywatnych instytucji, urzędów i organizacji krajów kandydujących w projektach wykonywanych w ramach programu; zintensyfikowanie współpracy z krajami trzecimi i właściwymi organizacjami międzynarodowymi. W programie mogły uczestniczyć podmioty z krajów kandydujących w celu zapoznania się z majątkiem prawnym UE i przygotowania się do członkostwa, jak także podmioty z innych krajów trzecich, jeżeli służyłoby to celom danego projektu. W ramach programu były finansowane projekty przedkładane poprzez publiczne albo prywatne instytucje, urzędy albo organizacje krajów członkowskich, czynne w dziedzinie niesienia pomocy ofiarom i zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi i wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Program skierowany był do osób zajmujących się niesieniem pomocy ofiarom i prewencją i walką z handlem ludźmi i seksualnym wykorzystywaniem dzieci (sędziów, prokuratorów, pracowników organów ścigania, organów imigracyjnych i organów pomocy socjalnej, naukowców i członków odpowiednich organizacji). Warunkiem dofinansowania projektu był udział przynajmniej trzech krajów członkowskich albo dwóch krajów członkowskich i jednego państwa kandydującego. W ramach programu dopuszczono również finansowanie projektów szczególnych krajów członkowskich i ich przedsięwzięć o charakterze uzupełniającym (seminariów, spotkań specjalistów i działań wykorzystywanych upowszechnieniu uzyskanych informacji). Program obejmował następujące kategorie działań: kształcenie i dokształcanie, zamiany i praktyki, prace studyjne i badawcze, spotkania i seminaria i rozpowszechnianie rezultatów osiągniętych w ramach programu. Odpowiednio z ogólną zasadą, wsparcie poszczególnych projektów nie przekraczało 70% łącznych wydatków. Na realizację programu przeznaczono 4 mln euro z budżetu Wspólnoty Europejskiej

Czym jest Stop II znaczenie w Słownik na S .