europolu informacyjny system co to jest
Co oznacza System Informacyjny Europolu: Mechanizmu Informacji Celnej i Mechanizmu Informacyjnego.

Czy przydatne?

Czym jest System Informacyjny Europolu

Definicja z ang. Europol Information System, z niem. Europol-Informationssystem.

Definicja SYSTEM INFORMACYJNY EUROPOLU: jeden z trzech mechanizmów (w okolicy Mechanizmu Informacji Celnej i Mechanizmu Informacyjnego Schengen) powstałych z myślą o potrzebie współpracy policyjnej na poziomie europejskim. Fundamentem prawną jego funkcjonowania jest konwencja ustanawiająca Europol, która przewiduje utrzymywanie zautomatyzowanego zbioru danych, składającego się z trzech przedmiotów: mechanizmu informacyjnego z ograniczoną i jasno ustaloną zawartością, który umożliwia błyskawiczny przegląd informacji posiadanych poprzez państwa członkowskie i Europol; danych roboczych, które są zbierane dla celów analizy i zawierają wiadomości o charakterze kompleksowym; mechanizm rejestracyjny, który zawiera wyniki analiz. Mechanizm ten, w odróżnieniu do Mechanizmu Informacyjnego Schengen, nie jest instrumentem ścigania karnego, ale jedynie narzędziem zamiany informacji i analizy transgranicznych zjawisk o charakterze przestępczym. Pierwszy z wymienionych przedmiotów zbioru, a więc właściwy Się, zawiera dane przekazywane bezpośrednio poprzez państwa członkowskie (wydziały krajowe i funkcjonariuszy łącznikowych), z zachowaniem wewnątrzkrajowych procedur, jak także poprzez Europol odnośnie do informacji, które zostały dostarczone poprzez państwa trzecie albo wydziały państw trzecich lub są rezultatem analiz. Bezpośredni dostęp do danych gromadzonych w ramach Mechanizmu mają wydziały krajowe, funkcjonariusze łącznikowi, dyrektor Europolu i jego zastępcy i upoważnieni pracownicy Europolu. W bazie danych Europolu mogą być przechowywane, przetwarzane i używane wyłącznie wiadomości konieczne do wykonywania jego zadań, niezależnie od informacji o przestępstwach pozostających przez wzgląd na przestępstwami podlegającymi kompetencjom Europolu. Chodzi tu o wiadomości na temat: osób, opierając się na prawa krajowego danego państwa członkowskiego podejrzanych o popełnienie albo udział w popełnieniu czynu zabronionego, który jest objęty zakresem kompetencji Europolu, lub zostały skazane na skutek popełnienia takiego czynu; osób, w razie których określone ważne fakty pozwalają odpowiednio z prawem krajowym przyjąć, Iż osoby te popełnią przestępstwa podlegające kompetencjom Europolu. Dane dotyczące wspomnianych kategorii osób obejmują jedynie następujące wiadomości: nazwisko, nazwisko rodowe, imię, ewentualnie fałszywe nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć i o ile to niezbędne inne nadające się do określenia tożsamości cechy, zwłaszcza obiektywne i niezmienne cechy fizyczne. Prócz wymienionych danych mogą być wprowadzane do mechanizmu zmieniane i używane inne wiadomości. Dotyczy to pięciu kwestii: czynów zabronionych i związanych z nimi zarzutów, miejsca i czasu popełnienia czynu zabronionego; środków, którymi posłużono się albo które mogłyby być użyte przy popełnianiu przestępstwa; organu będącego w posiadaniu akt kwestie i oznaczenia tych akt; podejrzenia o przynależność do organizacji przestępczej; wyroków skazujących, jeżeli odnoszą się do przestępstw podlegających kompetencjom Europolu. Dodatkowe wiadomości dotyczące wspomnianych kategorii osób, znajdujące się w posiadaniu wydziałów krajowych i Europolu, mogą być przekazywane na żądanie wszystkim wydziałom krajowym i Europolowi. Jeżeli postępowanie przeciwko danej osobie zostało ostatecznie umorzone albo zapadł prawomocny wyrok uniewinniający, dane powiązane z kwestią są usuwane z Się. Odnosząc się do drugiego elementu zautomatyzowanego zbioru, a więc danych roboczych do celów analizy, Europol został zaopatrzony w prawo do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania poza danymi o charakterze nieosobowym również danych na temat przestępstw podlegających kompetencjom Europolu, jeżeli dane te dotyczą następujących grup osób: które opierając się na prawa krajowego danego państwa członkowskiego są podejrzane o popełnienie albo udział w popełnieniu czynu zabronionego, objętego zakresem kompetencji Europolu lub które zostały skazane na skutek popełnienia takiego czynu; osób, w razie których określone ważne fakty pozwalają odpowiednio z prawem krajowym przyjąć, Iż popełnią one przestępstwa podlegające kompetencjom Europolu; osób branych pod uwagę jako świadkowie w toczących się śledztwach albo w śledztwach prowadzonych w przyszłości w kwestiach dotyczących przestępstw podlegających kompetencjom Europolu; osób, które padły ofiarą takich przestępstw albo określone fakty uzasadniają przypuszczenie, Iż mogą one w przyszłości paść ich ofiarą; osób pełniących funkcje łącznikowe i wspierające; osób mogących dostarczać informacji o przestępstwach podlegających kompetencjom Europolu. Danymi roboczymi do celów analizy, poprzez którą należy rozumieć zestawianie, przetwarzanie i stosowanie danych z zamierzeniem wspierania śledztw prowadzonych poprzez policję kryminalną, zajmują się tworzone na potrzeby każdego projektu ekipy analityczne, składające się z analityków i innych pracowników Europolu i funkcjonariuszy łącznikowych i/albo specjalistów krajów członkowskich. Wydziały krajowe przekazują na wniosek Europolu albo z własnej inicjatywy wszystkie wiadomości, które są niezbędne do wypełniania poprzez Europol przypisanych mu zadań. Państwa członkowskie przekazują jednak wyłącznie te dane, które również opierając się na prawa krajowego mogą być przetwarzane do celów zapobiegania, zwalczania albo analizowania przestępstw. Każde kraj, które przesyła Europolowi dane, rozstrzyga samodzielnie kwestię ich charakteru (stopnia wrażliwości). Jeżeli do wypełnienia zadań Europolu wydaje się niezbędne zgromadzenie dodatkowych informacji, Europol może zwrócić się z prośbą o ich przekazanie do innych podmiotów: Wspólnoty Europejskiej i instytucji prawa publicznego powstałych opierając się na traktatów ustanawiających Wspólnoty; innych instytucji prawa publicznego, które zostały stworzone w ramach UE; instytucji powołanych do życia opierając się na umowy pomiędzy dwoma albo więcej krajami członkowskimi UE; państw trzecich; organizacji międzynarodowych i podległych im instytucji prawa publicznego; innych instytucji prawa publicznego powołanych do życia opierając się na umowy pomiędzy dwoma albo więcej krajami; Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej. W razie analiz o charakterze ogólnym i strategicznym o wynikach prac powiadamiane są w pełnym zakresie wszystkie państwa członkowskie przy udziale swych funkcjonariuszy łącznikowych i/albo specjalistów, zwłaszcza w drodze przekazywania sporządzonych poprzez Europol raportów. Rozpowszechnianie albo stosowanie w działaniach operacyjnych danych uzyskanych wskutek przeprowadzonych analiz wymaga zgody członków ekipy analitycznej

Czym jest System Informacyjny Europolu znaczenie w Słownik na S .

Co znaczy Stanowisko Wspólne:
Porównanie Common Position) terminu tego używa się w dwóch znaczeniach. W pierwszym odnosi się do stanowiska Porady UE i Parlamentu Europejskiego w relacji do projektu aktu prawnego przedstawionego poprzez system informacyjny europolu co znaczy.
Krzyżówka System Powszechnych Preferencji Celnych:
Dlaczego Generalized Mechanizm of Preferences GSP) mechanizm autonomicznych, przyznawanych jednostronnie poprzez Wspólnotę, państwom słabiej rozwiniętym, preferencji celnych, wprowadzony po raz pierwszy w system informacyjny europolu krzyżówka.
Co to jest System Transgranicznego Doręczania Dokumentów:
Jak lepiej współpracy sądowej w kwestiach cywilnych w UE. Jego zasady zostały określone w rozporządzeniu Porady UE z 29 maja 2000 o doręczaniu sądowych i pozasądowych pism w kwestiach cywilnych i handlowych w system informacyjny europolu co to jest.
Słownik System Kredytowy Europejskiego Systemu Walutowego:
Kiedy składowych Europejskiego Mechanizmu Walutowego, stworzony dzięki środkom finansowym krajów członkowskich wniesionym do Europejskiego Funduszu Współpracy Walutowej; środki te służyły udzielaniu system informacyjny europolu słownik.
Czym jest System Cen W Rolnictwie:
Od czego zależy użytkowanych w ramach wspólnej polityki rolnej. Ceny produktów rolnych ustalane są notarialnie (a nie opierając się na systemu rynkowego) na poziomie wyższym niż ceny światowe i służą realizacji system informacyjny europolu czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: