schengen informacyjny system co to jest
Co oznacza System Informacyjny Schengen: okolicy Mechanizmu Informacji Celnej i Mechanizmu.

Czy przydatne?

Czym jest System Informacyjny Schengen

Definicja z ang. The Schengen Information System, z niem. Das Schengener Informationssystem.

Definicja SYSTEM INFORMACYJNY SCHENGEN: (SIS) jeden z trzech mechanizmów (w okolicy Mechanizmu Informacji Celnej i Mechanizmu Informacyjnego Europolu) powstałych z myślą o potrzebie współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych krajów członkowskich UE (pierwotnie krajów Ekipy Schengen). Fundamentem prawną funkcjonowania SIS są konwencje z Schengen, zwłaszcza konwencja wykonawcza. SIS złożona jest z komponentów narodowych poszczególnych krajów i jednostki wsparcia technicznego, znajdującej się w Strasburgu. Ma zapewnić organom, które są wskazywane poprzez każde kraj, stały dostęp w ramach zautomatyzowanej procedury do danych związanych z poszukiwaniem osób i rzeczy, przy przeprowadzaniu poprzez te organy opierając się na prawa krajowego kontroli granicznych i innych policyjnych i celnych działań kontrolnych w państwie, jak także z ograniczeniem do pewnych kategorii danych przy przeprowadzaniu postępowania wizowego i postępowania w kwestii udzielenia zezwolenia na pobyt i stosowaniu prawa dotyczącego cudzoziemców odpowiednio z postanowieniami konwencji wykonawczej odnośnie do swobodnego przepływu osób. Celem SIS jest zagwarantowanie dzięki przekazywanym wiadomościom porządku i bezpieczeństwa publicznego w regionie krajów-stron, włączając w to bezpieczeństwo państwa, jak także zagwarantowanie właściwego stosowania tych postanowień konwencji wykonawczej, które dotyczą swobodnego przepływu osób. SIS zawiera wyłącznie dane niezbędne do zrealizowania celów przewidzianych w konwencji wykonawczej, a to są: dane dotyczące osób, w relacji do których udzielone zostało ostrzeżenie (nazwisko i imię, w przypadku potrzeby fałszywe nazwisko, specjalne niezmienne cechy fizyczne, pierwsza litera drugiego imienia, miejsce i data urodzenia, płeć, obywatelstwo, wskazówki typu osoba uzbrojona, osoba brutalna, powód ostrzeżenia, środki, które należy podjąć); dane dotyczące elementów poszukiwanych w celu zabezpieczenia albo zgromadzenia dowodów; dane dotyczące pojazdów zarejestrowanych poprzez służby policyjne, graniczne albo celne dzięki ukrytych urządzeń. Wprowadzanie ostatniej z kategorii danych jest dopuszczalne w celach ścigania karnego albo ochrony przed zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, jeżeli istnieją konkretne wskazówki, Iż dana osoba planuje albo popełnia na znaczącą skalę nadzwyczaj ciężkie przestępstwo, albo jeżeli ocena całościowa danej osoby, zwłaszcza opierając się na do chwili obecnej popełnionych poprzez nią przestępstw, pozwala spodziewać się, Iż również w przyszłości popełni ona nadzwyczaj ciężkie przestępstwo. Wprowadzanie do SIS tego typu danych jest również dopuszczalne, o ile zezwala na to prawo krajowe, na polecenie odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa organów, jeżeli istnieją faktyczne wskazówki, Iż wiadomości te są niezbędne do ochrony przed ważnym zagrożeniem ze strony danej osoby albo innym ważnym zagrożeniem wewnętrznego albo zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Dane dotyczące osób, które mają być ujęte w celu wydania, są wprowadzane na zlecenie organu wymiaru sprawiedliwości państwa wzywającego. Przed przekazaniem informacji kraj sprawdza, czy ujęcie danej osoby jest dopuszczalne opierając się na prawa krajów wezwanych. Kraj wzywające podaje krajom wezwanym wiadomości dotyczące: organu, do którego kierowany jest wniosek o ujęcie; nakazu aresztowania albo dokumentu wywołującego ten sam skutek prawny lub prawomocnego wyroku; rodzaju i kwalifikacji prawnej czynu zabronionego; okoliczności popełnienia czynu zabronionego, łącznie z czasem, miejscem i rodzajem sprawstwa; następstw czynu zabronionego. Dane odnoszące się do cudzoziemców z państw trzecich, którym należy odmówić prawa wjazdu, są wprowadzane do SIS opierając się na zapisu krajowego, opierającego się na decyzjach właściwych organów administracyjnych i sądowych i dokonanego z zachowaniem regulaminów proceduralnych prawa krajowego. Przyczyną wydania wspomnianych decyzji może być zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa publicznego albo bezpieczeństwa narodowego, wynikające z obecności cudzoziemca z państwie trzeciego w regionie państwa Ekipy Schengen. Zwłaszcza może tu wchodzić w grę jeden z następujących przypadków: 1. cudzoziemiec został skazany na skutek popełnienia czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności na moment przynajmniej jednego roku; 2. istnieje uzasadnione podejrzenie albo istnieją konkretne wskazówki, Iż cudzoziemiec planuje popełnienie takiego czynu w regionie państwa Ekipy Schengen. Decyzje organów administracyjnych i sądowych mogą także mieć za podstawę fakt, Iż cudzoziemiec został wydalony, odesłany z granicy albo przymusowo odstawiony do granicy, nie mniej jednak zastosowany środek nie mógł być odroczony albo uchylony, lecz zawiera zakaz wjazdu albo pobytu i opiera się na nieprzestrzeganiu krajowych regulaminów o wjeździe albo pobycie cudzoziemców. Dane dotyczące osób zaginionych albo osób, które muszą być na wniosek właściwego organu administracyjnego albo właściwego sądu państwa przekazującego dane tymczasowo aresztowane w interesie ich własnego bezpieczeństwa albo dla odparcia zagrożenia, są wprowadzane do SIS, aby organy policyjne mogły poinformować o pobycie danej osoby kraj przekazujące albo aby mogły daną osobę aresztować w celu uniemożliwienia jej dalszej podróży, o ile zezwala na to prawo krajowe. Postanowienia te dotyczą w szczególności osób niepełnoletnich i tych, które opierając się na zarządzenia właściwego organu muszą być przymusowo umieszczone w wyznaczonym miejscu odosobnienia. Wiadomości dotyczące świadków i osób mających w ramach postępowania karnego stanąć przed sądem wskutek popełnienia czynów, na skutek których są ścigane, albo osób, którym ma być doręczony wyrok karny albo wezwanie do rozpoczęcia odbywania kary pozbawienia wolności, są wprowadzane do SIS na wniosek właściwych organów wymiaru sprawiedliwości w celu zawiadomienia o miejscu zamieszkania albo pobytu tych osób. Dostęp do danych zebranych w SIS z prawem ich bezpośredniego wywoływania mają jedynie organy odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli granicznych i wykonywanie innych policyjnych i celnych czynności o charakterze kontrolnym, jak także za koordynację tych ostatnich. Dostęp z prawem bezpośredniego wyszukiwania do danych dotyczących cudzoziemców z państw trzecich, którym należy odmówić prawa wjazdu, przyznano ponadto organom odpowiedzialnym za wydawanie wiz, organom centralnym właściwym w dziedzinie rozpatrywania wniosków o wydanie wizy i organom właściwym w dziedzinie udzielania zezwolenia na pobyt. Użytkownicy SIS mogą wywoływać jedynie dane konieczne do wypełnienia ich zadań. Odpowiednio z rozporządzeniem Porady UE z 6 grudnia 2001 (pierwszy filar UE) i decyzją Porady UE z 6 grudnia 2001 (trzeci filar UE) aktualny SIS ma być zastąpiony systemem drugiej generacji, tak zwany Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II), który umożliwi włączenie do współpracy nowych krajów członkowskich

Czym jest System Informacyjny Schengen znaczenie w Słownik na S .

Co znaczy Słowenia:
Porównanie Slovenija) kraj w południowej Europie, obok Bałkanów. Graniczy z Włochami, Austrią, Węgrami i Chorwacją. Stolica Lublana. Pow. 20,3 tys. km2 około 2 mln mieszkańców. Język słoweński. W 90 system informacyjny schengen co znaczy.
Krzyżówka Santer Jacques:
Dlaczego luksemburski, przewodniczący Partii Chrześcijańsko-socjalnej (197482), premier (198494). Przewodniczył także Europejskiej Partii Ludowej (198790), był członkiem Parlamentu Europejskiego, jego system informacyjny schengen krzyżówka.
Co to jest Szósty Program Ramowy Unii Europejskiej:
Jak lepiej 6th Framework Programme of the European Commission) następny faza w polityce badawczo-rozwojowej UE, wykonywany poprzez Komisję Europejską, na 200206. UE przeznaczyła na jego realizację 17 mld euro system informacyjny schengen co to jest.
Słownik Struktura Dochodów:
Kiedy budżetu ogólnego UE obejmuje w ramach tak zwany środków własnych wpływy z tytułu: ceł pobieranych opierając się na wspólnej taryfy celnej, opłat rolnych nakładanych na wyroby rolne importowane z system informacyjny schengen słownik.
Czym jest Stawki Konwencyjne:
Od czego zależy użytkowane w imporcie z państw trzecich należących do Światowej Organizacji Handlu i krajów, którym na mocy zawartych porozumień Wspólnota Europejska przyznała klauzulę największego uprzywilejowania system informacyjny schengen czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: