system porównywania odcków co to jest
Co oznacza system porównywania odcisków palców: rozporządzenia Porady UE z 11 grudnia 2000 w.

Czy przydatne?

Czym jest system porównywania odcisków palców

Definicja z ang. system for the comparison of fingerprints, z niem. System für den Vergleich von Fingerabdrücken.

Definicja: (Eurodac) powstał opierając się na rozporządzenia Porady UE z 11 grudnia 2000 w kwestii ustanowienia mechanizmu Eurodac do porównywania odcisków placów w celu efektywnego stosowania konwencji dublińskiej. Mechanizm ma ułatwiać ustalanie tożsamości osób ubiegających się o azyl i osób, które zostały schwytane przez wzgląd na nielegalnym przekraczaniem granic zewnętrznych UE. Ponadto, w celu efektywnego stosowania konwencji dublińskiej, każde kraj członkowskie uzyskało sposobność sprawdzenia, czy cudzoziemiec nielegalnie przebywający na jego terytorium wystąpił o azyl w innym kraju członkowskim. Eurodac złożona jest z Jednostki Centralnej, ustanowionej przy Komisji Europejskiej i odpowiedzialnej za tworzenie i utrzymywanie komputerowego banku odcisków palców, i urządzeń elektronicznych do transmisji danych pomiędzy krajami członkowskimi a centralnym bankiem danych. PaÅ„stwa członkowskie są zobowiązane do niezwłocznego pobierania odcisków palców wszystkich osób ubiegających się o azyl i wszystkich cudzoziemców, którzy zostali schwytani przez wzgląd na nielegalnym przekraczaniem granicy zewnętrznej państwa członkowskiego, jeżeli osoby te mają przynajmniej czternaście lat. Z uwagi, Iż cudzoziemcy, którzy występują o azyl w jednym z krajów członkowskich, mogą poprzez długi czas złożyć wniosek o azyl również w innym kraju członkowskim, przyjęto, że max. moment przechowywania odcisków palców w Jednostce Centralnej powinien być bardzo długi. Gdyż przewarzająca część cudzoziemców po wieloletnim pobycie w UE uzyskuje stały status albo nawet nabywa obywatelstwo państwa członkowskiego, za odpowiedni moment przechowywania danych uznano dziesięć lat. W ustalonych sytuacjach, gdzie nie jest niezbędne tak długie przechowywanie odcisków palców, dziesięcioletni moment może ulec skróceniu. Dane są niezwłocznie usuwane, jeżeli cudzoziemiec uzyska obywatelstwo państwa członkowskiego. W razie pierwszej kategorii osób objętych zakresem podmiotowym rozporządzenia kraj członkowskie niezwłocznie pobiera od każdej osoby ubiegającej się o azyl, która ma przynajmniej czternaście lat, odciski wszystkich palców i niezwłocznie przekazuje Jednostce Centralnej następujące dane: kraj pochodzenia, miejsce i czas złożenia wniosku o azyl, odciski palców, stosowany poprzez kraj pochodzenia numer porządkowy, czas pobrania odcisków palców i czas przekazania danych do Jednostki Centralnej. Procedura pobierania odcisków palców jest określana zgodnie ze zwyczajami danego państwa członkowskiego i przy poszanowaniu klauzul ochronnych zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i w Konwencji Praw Dziecka. Dane dotyczące odcisków palców, które zostały przekazane poprzez kraj członkowskie, są porównywane poprzez Jednostkę Centralną z informacjami przekazanymi poprzez inne państwa członkowskie i znajdującymi się już w centralnej bazie danych. Jednostka Centralna niezwłocznie przesyła trafienie albo niekorzystny rezultat analizy porównawczej do danego państwa członkowskiego. Wyniki analizy porównawczej są natychmiast poprzez nie sprawdzane. Odnosząc się do drugiej kategorii osób rozporządzenie stanowi, Iż każde kraj członkowskie pobiera niezwłocznie przy zachowaniu klauzul ochronnych zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i w Konwencji Praw Dziecka odciski wszystkich palców każdego cudzoziemca, który ma przynajmniej czternaście lat i który przybywając z państwie trzeciego drogą lądową, morską albo powietrzną został ujęty poprzez zgodne organy kontroli przez wzgląd na nielegalnym przekraczaniem granicy zewnętrznej i nie został odesłany. Kraj członkowskie przekazuje niezwłocznie Jednostce Centralnej dane na temat cudzoziemca należącego do tej kategorii: kraj pochodzenia, miejsce i czas ujęcia, dane dotyczące odcisków palców, płeć, stosowany poprzez kraj członkowskie numer porządkowy, czas pobrania odcisków palców, czas przekazania danych do Jednostki Centralnej. W przekonaniu uregulowań odnoszących się do trzeciej kategorii obcokrajowców spoza UE, w celu zbadania, czy cudzoziemiec, który nielegalnie przebywa w regionie państwa członkowskiego, przedtem złożył wniosek o azyl w innym kraju członkowskim, kraj może przekazać Jednostce Centralnej dane dotyczące odcisków palców, które pobrane zostały w danym wypadku od cudzoziemca mającego przynajmniej czternaście lat. Sprawdzanie, czy cudzoziemiec złożył przedtem wniosek o azyl w innym kraju członkowskim, jest uzasadnione w sytuacjach, gdy: cudzoziemiec oświadcza, Iż złożył wniosek o azyl, chociaż nie podaje państwa miejsca złożenia wniosku; cudzoziemiec nie występuje o azyl, odrzuca jednak sposobność repatriacji do państwie pochodzenia, twierdząc, Iż groziłoby mu tam niebezpieczeństwo; cudzoziemiec usiłuje przeszkodzić swemu wydaleniu w inny sposób, odmawiając współpracy w ustaleniu jego tożsamości, zwłaszcza nie przedstawiając ?Xadnych albo przedstawiając fałszywe dokumenty tożsamości. Odciski palców cudzoziemców należących do trzeciej kategorii przekazywane są do Jednostki Centralnej wyłącznie w celu porównania z odciskami palców osób ubiegających się o azyl, dostarczonymi poprzez inne państwa członkowskie i znajdującymi się już w centralnej bazie danych. Odciski palców cudzoziemców z tej ekipy nie są wprowadzane do centralnego banku danych, nie są również porównywane z przekazywanymi Jednostce Centralnej danymi dotyczącymi osób schwytanych przez wzgląd na nielegalnym przekraczaniem granicy zewnętrznej. Gdy tylko wyniki analizy porównawczej zostaną przesłane danemu państwu członkowskiemu, Jednostka Centralna niezwłocznie usuwa odciski palców i inne przekazane jej dane i niezwłocznie niszczy użyte poprzez kraj członkowskie nośniki danych, jeżeli to ostatnie nie zażąda ich zwrotu

Czym jest system porównywania odcisków znaczenie w Słownik na S .