schengen system co to jest
Co oznacza system Schengen: konwencji z Schengen, opiera się na zasadzie swobodnego przemieszczania.

Czy przydatne?

Czym jest system Schengen

Definicja z ang. Schengen system, z niem. Schengen-System.

Definicja: został stworzony opierając się na konwencji z Schengen, opiera się na zasadzie swobodnego przemieszczania się po terytorium krajów-stron zarówno ich obywateli, jak i obywateli krajów trzecich. W razie tych ostatnich zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych zostało połączone z zaostrzeniem kontroli na granicach zewnętrznych. Ujednoliceniu zasad dotyczących przekraczania granic towarzyszyła harmonizacja działań krajów-stron w zakresie polityk wizowej i azylowej i współpracy policyjnej i sądowej w kwestiach karnych. Odpowiednio z fundamentalną zasadą mechanizmu, granice wewnętrzne mogą być w każdym miejscu przekraczane bez kontroli osób, aczkolwiek dopuszczono wyjątki od tej zasady. Jeżeli gdyż porządek publiczny albo bezpieczeństwo narodowe tego wymagają, kraj Ekipy Schengen może po konsultacji z innymi krajami Ekipy postanowić, Iż w ograniczonym czasie na granicach wewnętrznych będą przeprowadzane odpowiednie do okoliczności narodowe kontrole graniczne. Jeżeli dla zachowania porządku publicznego albo bezpieczeństwa narodowego niezbędne jest natychmiastowe działanie, zainteresowane kraj podejmuje konieczne kroki i informuje o tym możliwie inicjalnie pozostałe państwa-strony. Zniesienie kontroli osób na granicach wewnętrznych nie narusza obowiązku meldunkowego obywateli krajów trzecich ani uprawnień policyjnych właściwych organów krajowych w regionie danego państwa. Granice zewnętrzne mogą być zasadniczo przekraczane tylko na przejściach granicznych i tylko w określonych dla ruchu granicznego godzinach. Państwa Ekipy Schengen zobowiązane są do stosowania sankcji za nieuprawnione przekraczanie granic zewnętrznych poza wyznaczonymi do tego przejściami granicznymi i w innych niż ustalone godzinach. Państwa te gwarantują również, Iż podróżni przybywający samolotami z krajów trzecich, którzy przesiadają się do samolotów odbywających loty wewnętrzne, podlegają przedtem kontroli osobistej i kontroli bagażu podręcznego przy wjeździe w porcie lotniczym przybycia samolotu z państwa trzeciego. Podróżni lotu wewnętrznego, którzy przesiadają się na lot do państwa trzeciego, poddawani są uprzednio odpowiednim kontrolom przy wyjeździe w porcie lotniczym wylotu do państwa trzeciego. W ramach współpracy krajów Ekipy Schengen w dziedzinie spraw wizowych, ochrony granic i azylu Porada UE (przedtem Komitet Wykonawczy Schengen) została zobowiązana między innymi do: określania szczegółowych zasad przekraczania granic zewnętrznych i wyjątków i modalności małego ruchu granicznego, jak także regulaminów dotyczących wybranych kategorii szczególnych ruchu morskiego (na przykład żeglugi turystycznej, rybołówstwa przybrzeżnego); określania dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, jakie musi mieć cudzoziemiec z państwa trzeciego, aby uzyskać zgodę na wjazd w regionie państwa-strony w sytuacji pobytu trwającego nie dłużej niż trzy miesiące; określania metod ochrony granic zewnętrznych poza przejściami granicznymi i przejść granicznych w godzinach, gdy są zamknięte dla ruchu; podejmowania niezbędnych decyzji w kwestii praktycznych szczegółów wykonywania zadań w dziedzinie kontroli osób i ochrony granic; ustalania zasad stosowania i zwłaszcza mierników pozwalających określić kluczowy cel podróży przez wzgląd na wydawaniem jednolitej wizy na pobyt krótkoterminowy; określania wspólnych zasad w dziedzinie rozpatrywania wniosków o wydanie wizy na pobyt krótkoterminowy, czuwania nad prawidłowym stosowaniem tych zasad i dostosowywania ich do nowych sytuacji i okoliczności; określania przypadków, gdzie wydanie wizy uzależnione jest od konsultacji z organem centralnym danego państwa-strony i w przypadku potrzeby od konsultacji z organem centralnym innego państwa-strony; podejmowania niezbędnych decyzji odnośnie do: dokumentów podróży nadających się do naklejania wizy; organów odpowiedzialnych za wydawanie wiz; warunków wydawania wiz na granicy; formy, treści i terminu ważności wiz i pobieranych za ich wystawienie opłat; przesłanek przedłużenia i odmowy przedłużenia wizy, przy uwzględnieniu interesów wszystkich krajów-stron; zasad terytorialnego ograniczenia wizy; zasad sporządzania wspólnej listy cudzoziemców z krajów trzecich, którym odmówiono prawa wjazdu; określania dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, jakie musi mieć osoba ubiegająca się o azyl. Odnosząc się do kwestii państwa odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosków azylowych s.S. opiera się na podobnych zasadach jak mechanizm dubliński. Zobacz także Mechanizm Informacyjny Schengen

Czym jest system Schengen znaczenie w Słownik na S .