system transgranicznego co to jest
Co oznacza system transgranicznego doręczania dokumentów: w kwestiach cywilnych w UE. Jego zasady.

Czy przydatne?

Czym jest system transgranicznego doręczania dokumentów

Definicja z ang. system of cross-border service of documents, z niem. System der grenzüberschreitende Zustellung von Schriftstücken.

Definicja: jeden z przedmiotów współpracy sądowej w kwestiach cywilnych w UE. Jego zasady zostały określone w rozporządzeniu Porady UE z 29 maja 2000 o doręczaniu sądowych i pozasądowych pism w kwestiach cywilnych i handlowych w krajach członkowskich. Akt ten zastąpił dotyczącą tych zagadnień konwencję z 1997. Zasadniczym celem mechanizmu jest przyspieszenie i ułatwienie doręczania pism i tym samym ulepszenie sądowych i pozasądowych postępowań w kwestiach cywilnych. Przekazywanie dokumentów w większości przypadków opiera się na bezpośrednich i szybkich kontaktach pomiędzy utworzonymi poprzez państwa członkowskie organami lokalnymi, co pozwala uniknąć uruchamiania długotrwałej procedury dostarczania pism przy udziale władz centralnych. Przewidziane jest również stosowanie nowoczesnych metod przekazu i przyjaznych dla użytkowników formularzy, wypełnianych w języku miejsca odbioru albo w innym języku, uznanym poprzez kraj otrzymujące. Dostarczanie pism może również odbywać się dzięki faksu i w przyszłości poczty elektronicznej, jeżeli kraj przekazujące i kraj odbierające dokumenty wyrażą zgodę na taki sposób komunikacji. Dla zagwarantowania bezpieczeństwa prawnego i szybszego przesyłania dokumentów określono w rozporządzeniu terminy ich dostarczania i zasady ustalania daty doręczenia pisma, bo różnice występujące w prawie procesowym poszczególnych krajów członkowskich wywołują, Iż okres doręczenia określany jest przy wykorzystaniu odmiennych mierników. Z uwagi na te okoliczności i mogące z nich wyniknąć trudności rozporządzenie przewiduje, Iż datę doręczenia pisma określa się opierając się na prawa państwa otrzymującego. Jeżeli jednak dokumenty w ramach postępowań, które powinny być wszczęte albo toczą się już w kraju przekazującym, muszą być dostarczone w ustalonym terminie, datę doręczenia odnosząc się do osoby składającej wniosek ustala się opierając się na prawa państwa przekazującego. Przy przekazywaniu dokumentów należy przestrzegać ustalonych wymagań odnośnie do czytelności i zgodności zawartości otrzymanego pisma z treścią dokumentu, który został wysłany. W celu zapewnienia skuteczności regulaminów rozporządzenia sposobność odmowy dostarczenia dokumentów została ograniczona do niezwykłych przypadków. Z myślą o ochronie interesów adresata postanowiono także, Iż dostarczane pismo musi być sformułowane w języku urzędowym albo w jednym z języków urzędowych miejsca odbioru lub w innym języku państwa przekazującego zrozumiałym dla adresata. Każde kraj członkowskie tworzy organy, wyznacza urzędników albo inne osoby odpowiedzialne za przekazywanie dokumentów sądowych i pozasądowych, których doręczenie ma nastąpić w regionie innego państwa członkowskiego (organy przekazujące). Każde kraj członkowskie tworzy również organy, wyznacza urzędników albo inne osoby zgodne w dziedzinie przyjmowania dokumentów sądowych i pozasądowych z innego państwa członkowskiego (organy otrzymujące). Państwa członkowskie mogą powołać organ przekazujący i organ otrzymujący lub także jeden organ, spełniający dwa zadania. Państwa federalne, państwa z kilkoma systemami prawnymi albo państwa z autonomicznymi wspólnotami terytorialnymi mogą ustanowić więcej niż jedną jednostkę centralną

Czym jest system transgranicznego znaczenie w Słownik na S .