szósty środowkowy program co to jest
Co oznacza Szósty Środowiskowy Program Działania: nasz wybór) przyjęty poprzez Komisję Europejską w.

Czy przydatne?

Czym jest Szósty Środowiskowy Program Działania

Definicja z ang. The Sixth Environmental Action Programme, z niem. Das sechste Umweltaktionsprogramm.

Definicja: (Środowisko 2010: nasza przyszłość, nasz wybór) przyjęty poprzez Komisję Europejską w 2001 plan wytycznych polityki ochrony środowiska Wspólnoty na 200110. Zawiera cztery kluczowe obszary polityki ochrony środowiska: ograniczenie zmian klimatycznych realizacja przyjętego w trakcie konferencji ONZ w Kioto w grudniu 1997 zobowiązania do redukcji emisji gazów cieplarnianych; ochrona przyrody i różnorodności biologicznej ochrona i odtworzenie naturalnych ekosystemów, w tym ochrona gleb przed zniszczeniem i erozją; zdrowie i środowisko osiągnięcie takiego stanu środowiska, który nie będzie wywierał negatywnych skutków dla zdrowia i życia człowieka, powiększenie kontroli nad organizmami modyfikowanymi genetycznie i wprowadzenie mechanizmu ich znakowania; zasoby naturalne i odpady racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym w szczególności leśnymi, ograniczenie odpadów i wprowadzenie skutecznego mechanizmu recyklingu. Program dotyczy również poszerzenia Wspólnoty o państwa kandydujące i odnosząc się do nich zawiera propozycję transpozycji prawa wspólnotowego w obszarze ochrony środowiska. Propozycje zwarte w planie dotyczą dziesięciu lat, z kolei konkretne instrumenty i przedsięwzięcia wprowadzone zostaną na pięć lat, po 2005 nastąpi kontrola realizacji planu i jego ewentualna weryfikacja. Zobacz także środowiskowe programy działania, Piąty Środowiskowy Program Działania

Czym jest Szósty Środowiskowy Program znaczenie w Słownik na S .