sztab wojskowy unii co to jest
Co oznacza Sztab Wojskowy Unii Europejskiej: Porady UE z 22 stycznia 2001. Decyzja polityczna o.

Czy przydatne?

Czym jest Sztab Wojskowy Unii Europejskiej

Definicja z ang. European Union Military Staff, z niem. EU-Militärstab.

Definicja SZTAB WOJSKOWY UNII EUROPEJSKIEJ: utworzony opierając się na decyzji Porady UE z 22 stycznia 2001. Decyzja polityczna o powołaniu do życia nowych struktur drugiego filaru UE zapadła na posiedzeniu Porady Europejskiej w Helsinkach (1011 grudnia 1999). W momencie przejściowym, do czasu ustanowienia stałego Komitetu, działała od 1 marca 2000 Ekipa Narodowych Specjalistów do spraw Wojskowych, opierając się na decyzji Porady UE z 14 lutego z 2000. SWUE stanowi część Sekretariatu Generalnego Porady UE, tworzy go personel wojskowy oddelegowany poprzez poszczególne państwa członkowskie. Wszyscy członkowie SWUE muszą być obywatelami krajów członkowskich i podlegają regulaminom wydanym poprzez Radę UE. Zadaniem SWUE jest inicjalne ostrzeganie, ocena sytuacji i planowanie strategiczne odnosząc się do wykonywania zadań petersberskich, łącznie z każdorazowym wyznaczaniem europejskich narodowych albo wielonarodowych wojsk, jak także implementowanie polityk i decyzji należycie do priorytetów Komitetu Wojskowego UE. Służy UE za źródło fachowej wiedzy wojskowej, pełni funkcję ogniwa łączącego Komitet Wojskowy i oddane do dyspozycji UE siły wojskowe, doradza w kwestiach wojskowych różnym gremiom UE, gwarantuje umiejętność wczesnego ostrzegania, wykonuje zadania w dziedzinie planowania i oceniania odnośnie do koncepcji opanowania kryzysu i ogólnej strategii wojskowej i formułuje odpowiednie zalecenia, dokłada wszelkich starań, aby decyzje i wytyczne Komitetu Wojskowego były stosownie użytkowane, wspiera Komitet Wojskowy odnosząc się do całego spektrum zadań petersberskich w ocenie sytuacji i wojskowych aspektów planowania strategicznego w sytuacji wszystkich prowadzonych poprzez UE operacji, bezwzględnie na to, czy UE korzysta ze środków i możliwości NATO, czy nie, wnosi wkład w precyzowanie, ocenianie i monitorowanie umiejętności do zrealizowania założonych celów, monitoruje, dokonuje oceny i formułuje zalecenia dla sił zbrojnych stawianych do dyspozycji UE poprzez państwa członkowskie pod kątem kształcenia, ćwiczeń i interoperacyjności, monitoruje potencjalne sytuacje kryzysowe, na podstawie właściwych narodowych i wielonarodowych działaniach rozpoznania wojskowego, dostarcza centrum sytuacyjnemu informacji wojskowych i korzysta z wyników jego prac, tworzy i koordynuje procedury z narodowymi i wielonarodowymi sztabami, łącznie z oddanymi do dyspozycji UE sztabami NATO, zajmuje się programowaniem, planowaniem, wykonywaniem i ocenianiem militarnych komponentów procedur zwalczania kryzysu, uczestniczy w szacowaniu wydatków operacji i ćwiczeń, utrzymuje kontakty ze sztabami narodowymi i sztabami wielonarodowymi sił o takim samym charakterze, utrzymuje stałe kontakty z NATO i odpowiednie kontakty z ustalonymi partnerami w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i OBWE. W przypadku konfliktu SWUE pełni również inne funkcje: zbiera i przetwarza wiadomości szczególne od służb wywiadowczych i inne ważne wiadomości z wszystkich dostępnych źródeł, wspiera Komitet Wojskowy w dziedzinie przyczyniania się do sformułowania poprzez Komitet do spraw Politycznych i Bezpieczeństwa fundamentalnych wytycznych i poleceń dotyczących planowania, rozwija wojskowe opcje strategiczne i określa priorytety, które służą za podstawę wojskowego doradzania Komitetowi do spraw Politycznych i Bezpieczeństwa poprzez Komitet Wojskowy, może wnosić wkład w niemilitarne aspekty opcji wojskowych, ustala w porozumieniu ze sztabami narodowymi i w przypadku potrzeby z NATO wojska, które mogłyby brać udział w ewentualnych operacjach UE, wspiera dowódcę operacji przy zamianie technicznej z krajami trzecimi, które chcą wnieść wkład wojskowy w operację UE i przy przygotowaniu konferencji poświęconej planowaniu w dziedzinie sił wojskowych, nieprzerwanie obserwuje sytuacje kryzysowe. Dodatkowymi funkcjami SWUE w okresie trwania operacji są: ciągłe monitorowanie wszystkich wojskowych aspektów operacji, dokonywanie wspólnie z dowódcą operacji analizy strategicznej w celu wsparcia Komitetu Wojskowego w jego funkcji doradczej wobec odpowiedzialnego za strategiczne kierownictwo Komitetu do spraw Politycznych i Bezpieczeństwa, proponowanie Komitetowi Wojskowemu w świetle politycznego i operacyjnego rozwoju sytuacji nowych opcji, stanowiących podstawę wojskowego doradzania poprzez Komitet Wojskowy Komitetowi do spraw Politycznych i Bezpieczeństwa. Zobacz także Wspólna Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony

Czym jest Sztab Wojskowy Unii znaczenie w Słownik na S .

Co znaczy System TPA:
Porównanie negocjowanego albo regulowanego dostępu do sieci elektroenergetycznej) mechanizm dostępu do sieci elektroenergetycznej określony w dyrektywie Porady 96/92/WE z 19 grudnia 1996 w kwestii wspólnych sztab wojskowy unii europejskiej co znaczy.
Krzyżówka Solidarność Finansowa:
Dlaczego wspólnej polityki rolnej, oznaczająca ponoszenie poprzez wszystkie państwa członkowskie wydatków wspólnej polityki rolnej, bezwzględnie na to, gdzie kraju i gdzie obszarze środki te zostały sztab wojskowy unii europejskiej krzyżówka.
Co to jest Szczyt W Kopenhadze:
Jak lepiej Porady Europejskiej UE, wiąże się z procesem rozszerzania UE na wschód. Można tu wskazać na dwa szczyty. Pierwszy, z 1993, gdy przyjęto tak zwany kryteria kopenhaskie, i drugi, zwany historycznym z sztab wojskowy unii europejskiej co to jest.
Słownik Swoboda Przepływu Osób:
Kiedy funkcjonowania rynku wewnętrznego Wspólnoty, uregulowana w art. 3948 TWE, oznaczająca prawo podejmowania pracy albo innej działalności gospodarczej poprzez obywateli jednego z krajów członkowskich w sztab wojskowy unii europejskiej słownik.
Czym jest System Dubliński:
Od czego zależy ustanowiony opierając się na konwencji dublińskiej w celu zagwarantowania, Iż wniosek każdej osoby ubiegającej się o azyl w UE zostanie rozpatrzony poprzez jedno z krajów członkowskich, bez odsyłania sztab wojskowy unii europejskiej czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: