gospodarcze partnerstwo co to jest
Co oznacza Transatlantyckie Partnerstwo Gospodarcze: Partnership) dokument podpisany w trakcie.

Czy przydatne?

Czym jest Transatlantyckie Partnerstwo Gospodarcze

Definicja z ang. Transatlantic Economic Partnership, z niem. Transatlantische Wirtschaftspartnerschaft.

Definicja: (z angielskiego: Transatlantic Economic Partnership) dokument podpisany w trakcie spotkania w Londynie 18 maja 1998 w odniesieniu rozszerzenia wielostronnej i dwustronnej współpracy w dziedzinie handlu i inwestycji. Stanowił rozwinięcie kwestii poruszonych w Nowej Agendzie Transatlantyckiej (NTA) i przygotowywał strony do Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Handlu w 1999. Współpraca dwustronna koncentrować się miała w pierwszej kolejności na usuwaniu barier w handlu usługami i towarami i wzajemnym uznawaniu norm i standardów technicznych i kwalifikacji zawodowych, a również na sprawach dotyczących między innymi zamówień publicznych, ochrony środowiska i standardów w dziedzinie produkcji żywności. Współpraca wielostronna z kolei dotyczyła dalszego wdrażania liberalizacji w handlu światowym, w szczególności implementacji porozumień w ramach ŚOH (WTO). By zrealizować te ambitne zamierzenia, Stany Zjednoczone i UE ustanowiły zinstytucjonalizowany mechanizm komunikowania obejmujący zarówno elity polityczne, kręgi gospodarcze, jak i kontakty pomiędzy obywatelami. Spotkania na szczycie z udziałem przewodniczącego Porady Europejskiej i Komisji Europejskiej i prezydenta USA odbywają się dwa razy do roku na przemian w stanach zjednoczonych ameryki i w Europie. Uczestnicy (ze strony UE to jest przewodniczący Komisji i prezydent albo premier państwa obecnie sprawującego przewodnictwo Porady UE) oceniają wyniki dotychczasowej współpracy, decydują o nowych przedsięwzięciach i dyskutują na temat kwestii spornych. Decyzje podjęte w czasie obrad szczytu wyznaczają kierunki dalszej współpracy pomiędzy dwiema stronami. W ostatnich latach kluczowymi tematami obrad szczytu były: konflikt na Bałkanach, wojna w Czeczenii, walka z chorobami zakaźnymi (AIDS, malaria, gruźlica), wznowienie rozmów w ramach ŚOH i wszelakie sprawy sporne, na przykład ustawa Helmsa-Burtona, żywność genetycznie modyfikowana i protokół z Kioto. Konsultacje na temat polityki zagranicznej pomiędzy sekretarzem stanu USA i ministrami spraw zagranicznych krajów członkowskich a Komisją Europejską. Konsultacje pomiędzy przedstawicielami Komisji Europejskiej a rządu Stanów Zjednoczonych niższego szczebla i na poziomie grup roboczych odbywają się kilka razy w roku i dotyczą kwestii z zakresu wzajemnej współpracy. Przewidziana została także współpraca w ramach Ekipy Wysokiego Szczebla (Senior Level Group), składającej się z przedstawicieli Prezydencji, Komisji Europejskiej, a również rządu USA. Ich zadaniem jest przygotowywanie wytycznych na następne pół roku i opracowanie raportów na temat wykonania NTA. Ponadto odbywają się spotkania w ramach Ekipy Zadaniowej do spraw NTA (NTA Task Force), złożonej z przedstawicieli Prezydencji, Komisji Europejskiej i przedstawicieli USA. W ramach Porady UE istnieje organ zajmujący się współpracą ze Stanami Zjednoczonymi, to jest Komitet do spraw Stosunków Transatlantyckich (Committee on Transatlantic Relations), który odpowiada za przygotowanie szczytów Unia EuropejskaStany Zjednoczone

Czym jest Transatlantyckie Partnerstwo znaczenie w Słownik na T .