celna unia co to jest
Co oznacza unia celna: polegająca na liberalizacji zamiany towarowej pomiędzy krajami członkowskimi.

Czy przydatne?

Czym jest unia celna

Definicja z ang. customs union, z niem. Zollunion.

Definicja: jedna z form integracji gospodarczej polegająca na liberalizacji zamiany towarowej pomiędzy krajami członkowskimi i wprowadzeniu wspólnych regulacji w zamianie z krajami trzecimi. Utworzenie u.c. z reguły poprzedza ustanowienie strefy wolnego handlu. U.c. stała się fundamentem współpracy krajów członkowskich, kontynuowanej w dalszym ciągu w ramach wspólnej polityki handlowej. Obejmuje ona odpowiednio z art. 23 TWE całą wymianę towarową i zakaz nakładania pomiędzy krajami członkowskimi ceł przywozowych i wywozowych i opłat o podobnych skutkach, a również wspólną taryfę celną wprowadzoną wobec krajów trzecich. Realizacja u.c. została powierzona Komisji, która wykonując to zadanie, kieruje się (art. 27 TWE): 1. potrzebą wspierania handlu pomiędzy krajami członkowskimi i krajami trzecimi; 2. postępem warunków konkurencji w ramach Wspólnoty w takim stopniu, w jakim prowadzą one do powiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw; 3. potrzebą zaopatrzenia Wspólnoty w surowce i półfabrykaty przy zachowaniu zasady konkurencji odnosząc się do produktów końcowych; 4. potrzebą uniknięcia poważnych zakłóceń w gospodarce krajów członkowskich i potrzebą zapewnienia racjonalnego rozwoju konsumpcji i produkcji w ramach Wspólnoty. Krajem, które nie będąc członkiem Wspólnoty, przystąpiło do u.c. w jej ramach, jest Turcja

Czym jest unia celna znaczenie w Słownik na U .