unia gospodarcza walutowa co to jest
Co oznacza Unia Gospodarcza i Walutowa: Union, EMU) następny faza integracji gospodarczej, którego.

Czy przydatne?

Czym jest Unia Gospodarcza i Walutowa

Definicja z ang. Economic and Monetary Union, z niem. Wirtschafts- und Währungsunion.

Definicja: (z angielskiego: Economic and Monetary Union, EMU) następny faza integracji gospodarczej, którego podstawy prawne zostały stworzone w Traktacie o UE, aktualnie regulowany poprzez art. 98124 TWE. Tworzenie UGW przebiegało w trzech etapach: (1 lipca 1990 31 grudnia 1993) utworzenie wspólnego obszaru finansowego, zapewniającego swobodę funkcjonowania bankom, spółkom ubezpieczeniowym i innym organizacjom finansowym, liberalizacja przepływów kapitałów i wzmocnienie harmonizacji polityk gospodarczych krajów członkowskich; (1 stycznia 1994 31 grudnia 1998) powstanie ram instytucjonalnych dla funkcjonowania UGW, powołanie Europejskiego Instytutu Walutowego, a w dalszym ciągu Europejskiego Banku Centralnego (EBC), wprowadzenie swobodnej wymienialności walut i płatności transgranicznych, uniezależnienie banków centralnych krajów członkowskich od rządów, przy jednoczesnym wzmocnieniu ponadnarodowego nadzoru nad polityką budżetową ( Pakt Stabilności i Wzrostu), wprowadzenie zakazu udzielania poprzez EBC i narodowe banki centralne pożyczek organizacjom i organom wspólnotowym, lokalnym, regionalnym i centralnym władzom państwowym i przedsiębiorstwom publicznym, zakwalifikowanie krajów członkowskich do uczestnictwa w UGW opierając się na mierników konwergencji; (1 stycznia 1999 28 lutego 2002) rozpoczęcie funkcjonowania Europejskiego Mechanizmu Banków Centralnych (ESCB), wprowadzenie wspólnej waluty przy jednoczesnym wycofaniu walut narodowych, utworzenie nowego systemu kursów walutowych ERM 2 dla państw niezakwalifikowanych do UGW. Zobacz także Pakt Stabilności i Wzrostu

Czym jest Unia Gospodarcza i Walutowa znaczenie w Słownik na U .