uznawanie dyplomów świadectw co to jest
Co oznacza uznawanie dyplomów, świadectw i kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej: nauki jest.

Czy przydatne?

Czym jest uznawanie dyplomów, świadectw i kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej

Definicja z ang. recognition of diplomas, certificates and qualifications in the European Union, z niem. Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und Qualifikationen in der Europäischen Union.

Definicja: jednym z aspektów współpracy w zakresie nauki jest umożliwienie kształcenia i swobodnego podejmowania pracy w dowolnym państwie członkowskim UE, poprzez powstanie ogólnego mechanizmu wzajemnego uznawania dyplomów, okresu studiów i kwalifikacji zawodowych. Mechanizm ten obowiązuje na terenie całej UE, przyjęty został poprzez Radę Europejską 21 grudnia 1988 na mocy dyrektywy w kwestii mechanizmu uznawania dyplomów szkół wyższych, która ustala minimum trzyletnie kształcenie zawodowe. Państwa członkowskie mają prawo do weryfikacji kwalifikacji kupionych w innym kraju członkowskim, decyzję w tej kwestii podejmuje komisja państwa pobytu, złożona z piętnastu koordynatorów pod przewodnictwem przedstawiciela Komisji Europejskiej, na wniosek zainteresowanego pracownika. Drugą metodą weryfikacji wykształcenia jest egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany w języku państwa przyjmującego i obejmujący te przedmioty kształcenia, które wymagane są w tym kraju. Inny zakres ma mechanizm sektorowy, w odniesieniu uznawania kwalifikacji zawodowych i dostępu do wykonywania w krajach członkowskich UE ośmiu zawodów podlegających szczególnej ochronie (lekarza, prawnika, dentysty, pielęgniarki, farmaceuty, położnej, weterynarza, architekta). Kształcenie w takich zawodach w krajach UE zostało skoordynowane, dzięki czemu następuje automatyczne uznanie kwalifikacji. Także absolwent polskiej uczelni może się ubiegać o uznanie dyplomu w innym kraju europejskim opierając się na podpisanej poprzez Polskę w 1984 konwencji UNESCO. W 1997 podpisana została poprzez dwadzieścia siedem krajów (w tym Polskę) nowa konwencja o uznawaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia na terytorium europejskim, przygotowana razem poprzez Radę Europy i UNESCO. W Polsce zagraniczne dokumenty o wykształceniu uznawane są na mocy umów międzynarodowych i zarządzenia Ministra Nauki Narodowej z 1997 w kwestii zasad i trybu nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą

Czym jest uznawanie dyplomów, świadectw znaczenie w Słownik na U .