lotnkowa tranzytowa wiza co to jest
Co oznacza wiza tranzytowa lotniskowa: tranzytowym na lotniskach opierając się na wspólnego.

Czy przydatne?

Czym jest wiza tranzytowa lotniskowa

Definicja z ang. airport transit visa, z niem. Flughafentransitvisum.

Definicja: wydawana przez wzgląd na ruchem tranzytowym na lotniskach opierając się na wspólnego działania Porady UE z 4 marca 1996. W konwencji z 1944 o międzynarodowym lotnictwie cywilnym została sformułowana zasada swobodnego przejazdu poprzez strefy tranzytowe lotnisk. Państwa-strony mogą jednak odstąpić od tej zasady, notyfikując Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) wprowadzenie wymogu posiadania wizy na tranzyt lotniskowy. Zbliżenie polityk krajów członkowskich UE w tym zakresie miało zapewnić bezpieczeństwo i kontrolę nad nielegalną imigracją, przyczyniając się równocześnie do harmonizacji warunków konkurencji dla towarzystw lotniczych i lotnisk krajów członkowskich. Poprzez w.t.l. rozumie się zezwolenie, które muszą mieć obywatele ustalonych krajów trzecich, aby przekroczyć strefę tranzytową lotnisk krajów członkowskich, bezwzględnie na zawartą w konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym zasadę swobodnego przejazdu. W.t.l. dotyczy pasażerów samolotów z krajów trzecich, którzy w porcie lotniczym państwa członkowskiego, gdzie samolot wylądował, pozostają, aby wsiąść do tego samego albo innego samolotu lecącego do innego państwa trzeciego. Jeżeli opierając się na wspólnego działania wymagana jest tego typu wiza, zakłada się, Iż jej posiadacz pozostaje w strefie tranzytowej lotniska i nie jest uprawniony do poruszania się po terytorium danego państwa członkowskiego. W.t.l. nie zezwala zatem jej posiadaczowi na przekroczenie zewnętrznych granic krajów członkowskich. Jest wystawiana poprzez urzędy konsularne krajów członkowskich. Warunki wydawania w.t.l. ustalają poszczególne państwa członkowskie, za wyjątkiem przyjętych poprzez Radę UE mierników rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz. W każdym przypadku urzędy konsularne mają wymóg upewnić się, Iż nie istnieje ?Xadne ryzyko z punktu widzenia bezpieczeństwa albo nielegalnej imigracji. Zwłaszcza muszą one dbać, aby wniosek o wydanie w.t.l. był z uwagi na przedłożone dokumenty uzasadniony i aby dokumenty te gwarantowały w stopniu, w jakim to możliwe wjazd do państwie przeznaczenia. Przy ich wydawaniu państwa członkowskie używają jednolitego znaczka wizowego. Od obywateli krajów trzecich, które znajdują się na liście z załącznika do wspólnego działania, państwa członkowskie żądają w.t.l., jeżeli przy przejeździe poprzez strefy tranzytowe lotnisk położonych w regionie danego państwa członkowskiego nie mają oni wizy wjazdowej albo tranzytowej wydanej poprzez to kraj. Kwestię obowiązku posiadania w.t.l. poprzez obywateli państw nieujętych na wspólnej liście każde kraj członkowskie rozstrzyga samodzielnie. Indywidualne regulacje są również przewidziane odnosząc się do bezpaństwowców i osób mających status uchodźcy. Zobacz także wiza, wiza narodowa, wiza Schengen, wiza UE

Czym jest wiza tranzytowa lotniskowa znaczenie w Słownik na W .