europejskiej unii wiza co to jest
Co oznacza wiza Unii Europejskiej: członkowskie UE cudzoziemcom z krajów trzecich na wjazd i pobyt.

Czy przydatne?

Czym jest wiza Unii Europejskiej

Definicja z ang. Visa EU, z niem. Visa EU.

Definicja: wydawana jest poprzez państwa członkowskie UE cudzoziemcom z krajów trzecich na wjazd i pobyt krótkoterminowy. W przekonaniu rozporządzenia Porady UE z 15 marca 2001 w kwestii sporządzenia listy krajów trzecich, których obywatele przy przekraczaniu granic zewnętrznych muszą mieć wizę i listy krajów trzecich, których obywatele są zwolnieni z obowiązku wizowego, stanowiącego wkład w postęp acquis Schengen, wizą krótkoterminową jest wystawione poprzez kraj członkowskie zezwolenie albo podjęta poprzez kraj członkowskie decyzja, wymagane w sytuacji: 1. wjazdu w celu pobytu w kraju członkowskim albo w kilku krajach członkowskich, jeżeli pobyt ten łącznie nie przekracza trzech miesięcy; 2. wjazdu w celu przejazdu poprzez terytorium państwa członkowskiego albo kilku krajów członkowskich, niezależnie od tranzytu na lotniskach. Wskazując państwa trzecie, których obywatele podlegają obowiązkowi wizowemu, i państwa trzecie, których obywatele są zwolnieni z tego obowiązku, Wspólnota Europejska kieruje się kilkoma miernikami związanymi w szczególności z nielegalną imigracją, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem i stosunkami z krajami trzecimi. Odpowiednio z rozporządzeniem Porady UE z 28 maja 2001 w kwestii swobodnego przepływu osób z wizą na pobyt długoterminowy, wizy na pobyt dłuższy niż trzy miesiące są wizami narodowymi, wydawanymi poprzez państwa członkowskie należycie do ich regulaminów prawnych. Wizy takie od pierwszego dnia ich ważności poprzez moment do trzech miesięcy mogą być równocześnie uznawane za jednolite wizy na pobyt krótkoterminowy, o ile zostały wydane z zachowaniem postanowień konwencji z Schengen, a posiadacz wizy spełnia warunki wjazdu i pobytu krótkoterminowego w UE. W przeciwnym razie wiza uprawnia jej posiadacza jedynie do podróżowania poprzez terytorium innych krajów członkowskich w celu udania się do państwa wystawiającego wizę, chyba Iż nie spełnia on warunków wjazdu albo znajduje się na narodowej liście ostrzegawczej państwa, poprzez którego terytorium miałby nastąpić przejazd. Jednym z zasadniczych przedmiotów wspólnotowej polityki wizowej jest wprowadzenie i wykorzystywanie we wszystkich krajach członkowskich jednolitego wzoru wiz krótkoterminowych. Mają one postać jednolitego znaczka wizowego (naklejki), stąd nazywane są wizami naklejkowymi. Zobacz także wiza, wiza narodowa, wiza Schengen, wiza tranzytowa lotniskowa

Czym jest wiza Unii Europejskiej znaczenie w Słownik na W .