celna taryfa wspólna co to jest
Co oznacza wspólna taryfa celna: CCT) obowiązujący na terenie Wspólnoty mechanizm ceł użytkowanych.

Czy przydatne?

Czym jest wspólna taryfa celna

Definicja z ang. common customs tariff, z niem. Gemeinsamen Zolltarif.

Definicja: (z angielskiego: Common Customs Tariff, CCT) obowiązujący na terenie Wspólnoty mechanizm ceł użytkowanych w imporcie towarów i usług z krajów trzecich. Mechanizm ten cechuje jednolitość, co znaczy, Iż wszystkie państwa członkowskie w relacjach handlowych z krajami trzecimi stosują takie same zasady określania ceł, a uzyskane w ten sposób dochody przekazują do wspólnego budżetu. W.t.c. ustalona została we wspólnotowym kodeksie celnym i w rozporządzeniu Komisji 2454/93 z 2 lipca 1993 i w znacznej mierze odpowiada ona kodeksowi Generalnego Układu w kwestii Ceł i Handlu (GATT). Wprowadzenie w.t.c. było jednym z przedmiotów utworzenia (odpowiednio z art. 25 TWE) unii celnej i oznaczało wyłączenie z kompetencji władz narodowych wszelkich regulacji dotyczących polityki celnej, w tym również ich modyfikacji i interpretacji, i przekazanie organom Wspólnoty odpowiednio z art. 26 TWE cła w ramach w.t.c. określane są poprzez Radę UE na wniosek Komisji Europejskiej. W.t.c. zawiera dwa typy stawek: konwencyjne i autonomiczne. Zobacz także wspólna polityka handlowa

Czym jest wspólna taryfa celna znaczenie w Słownik na W .