wspólny plan działania co to jest
Co oznacza Wspólny Plan Działania: integralny składnik Nowej Agendy Transatlantyckiej, gdzie.

Czy przydatne?

Czym jest Wspólny Plan Działania

Definicja z ang. Common Action Plan, z niem. Gemeinsame Aktionsplan.

Definicja: (z angielskiego: Joint Action Plan) to integralny składnik Nowej Agendy Transatlantyckiej, gdzie uszczegółowiono cele zawarte w Agendzie, przedstawiając precyzyjny plan ich realizacji oparty na zobowiązaniu do podjęcia blisko stu pięćdziesięciu działań. W celu realizacji pierwszego zamierzenia promowanie pokoju, stabilizacji i demokracji położono nacisk na regiony: byłej Jugosławii (przestrzeganie praw człowieka, pomoc humanitarna, wyliczenie zbrodni wojennych, budowa instytucji demokratycznych); Europy Środkowo-Wschodniej (pomoc techniczna w celu przeprowadzenia reform mechanizmów finansowych i rynków kapitałowych i tworzenia infrastruktury niezbędnej do rozwoju handlu i inwestycji); państwa byłego Związku Radzieckiego (wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, doradztwo w dziedzinie reform podatkowych, usług bankowych, prywatyzacji i rozwoju zasobów ludzkich). W drugim obszarze globalne wyzwania podjęto zobowiązania dotyczące walki z przestępczością zorganizowaną (współpraca w ramach Europolu, programy zwalczania handlu narkotykami), imigracji i polityki azylowej (systemy wczesnego ostrzegania, zamiana informacji na temat nielegalnej imigracji) i ochrony środowiska (współpraca z organizacjami międzynarodowymi, dialog w dziedzinie handlu, transportu, oznakowania substancji chemicznych i zanieczyszczenia powietrza. Zadecydowano także o podjęciu działań rozwijających handel światowy, ochronę praw własności intelektualnej, ochronę inwestycji i współpracę w dziedzinie opracowania wspólnych procedur celnych. W ramach intensyfikacji współpracy gospodarczej podjęto decyzję o utworzeniu Nowego Rynku Transatlantyckiego poprzez stopniowe eliminowanie barier ograniczających swobodny przepływ osób, usług i kapitału pomiędzy stronami. Przyjęto także zobowiązania dotyczące standaryzacji i certyfikacji, usług finansowych, nowoczesnych technologii informacyjnych, telekomunikacji, ochrony danych, transportu, energii, biotechnologii i rynku pracy. Nową jakością w relacjach Stany ZjednoczoneUnia Europejska jest wprowadzony Nową Agendą Transatlantycką tak zwany ludzki wymiar stosunków transatlantyckich, a więc budowanie mostów poprzez Atlantyk. Kluczowym celem takiego podejścia było ułatwienie kontaktów pomiędzy obywatelami obu kontynentów poprzez współpracę naukowo-techniczną i kulturalną i nawiązanie kontaktów na poziomie grup socjalnych

Czym jest Wspólny Plan Działania znaczenie w Słownik na W .