współpraca gospodarcza unia co to jest
Co oznacza współpraca gospodarcza Unia Europejska: UE to dwie największe gospodarki na świecie.

Czy przydatne?

Czym jest współpraca gospodarcza Unia Europejska

Definicja z ang. economic cooperation, the European Union, z niem. wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Europäische Union.

Definicja: Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone i UE to dwie największe gospodarki na świecie, wytwarzające łącznie 42% światowego PKB (USA22%, UE20%). Dwustronny przepływ kapitału i inwestycji, o wartości 1 mld dolarów na dzień, stanowi prawie 40% całości światowego handlu (37% światowej zamiany handlowej, i 45% handlu usługami). Obie strony są dla siebie nawzajem największymi partnerami zarówno handlowymi, jak i pod względem inwestycji zagranicznych. Główną platformą w.g. jest Światowa Organizacja Handlu (WTO), której członkami są Stany Zjednoczone, jak i Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie. WTO jest także arbitrem przy rozstrzyganiu spornych kwestii, które ujawniają się stosunkowo intensyfikacji wzajemnych stosunków. W 19972001 na forum WTO trafiły dwadzieścia trzy sporne kwestie, których stronami były Wspólnota Europejska i Stany Zjednoczone (dotyczyły między innymi regulaminów podatkowych obowiązujących w stanach zjednoczonych ameryki w relacji do zagranicznych korporacji podatkowych czy przestrzegania w Grecji praw autorskich na filmy i programy telewizyjne). Jednym ze sporów, które od kilku lat różnią Stany Zjednoczone i Unię Europejską, jest zastosowanie poprzez Stany Zjednoczone biotechnologii przy wytwarzaniu żywności genetycznie modyfikowanej i ustawa Helmsa-Burtona z 1996. Ustawa ta przewiduje nałożenie sankcji na przedsiębiorstwa zagraniczne działające na Kubie i korzystające ze znacjonalizowanego majątku obywateli amerykańskich. Unia zaprotestowała przeciwko niej, gdyż dotyczyła nie tylko spółek amerykańskich, lecz wszystkich działających na Kubie. Po dwuletnich sporach na szczycie UEUSA w Londynie w maju 1998, Stany Zjednoczone zobowiązały się do wniesienia poprawek do ustawy Helmsa-Burtona, które likwidowałyby negatywne dla spółek europejskich ograniczenia. Następne źródło konfliktów to polityka konkurencji i odmienne podejście do jej istoty. Dla Stanów Zjednoczonych adresatem polityki konkurencji jest konsument, dla UE główne są prawa innych podmiotów gospodarczych, które powinny działać w uwarunkowaniach nieskrępowanej konkurencji. Komisja Europejska, biorąc za pkt. wyjścia takie spojrzenie na politykę konkurencji, odmówiła w czerwcu 2001 wydania zgody na fuzję dwóch amerykańskich koncernów, General Electric i Honeywell. Był to pierwszy sytuacja, gdy Komisja Europejska nie wyraziła zgody na fuzję zaakceptowaną już poprzez antymonopolowe instytucje Stanów Zjednoczonych. Na forum Światowej Organizacji Handlu ujawniają się również sprzeczności w kwestiach najwyższej rangi dla tej organizacji, a więc liberalizacji handlu światowego. Stany Zjednoczone domagają się reformy handlu produktami rolnymi poprzez obniżkę ceł, ograniczenie dopłat do produkcji i zniesienie subsydiów państwowych do eksportu towarów rolnych. Zdecydowanie sprzeciwia się temu UE, której produkty rolne należą do najmocniej subsydiowanych. Stanowisko Stanów Zjednoczonych nie jest pozbawione sprzeczności, gdyż również rząd amerykański stosuje różnorodne formy wspierania rodzimej produkcji rolnej. W czasie wzajemnej współpracy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską widać odmienne podejście do kilku przynajmniej kwestii. Główną z nich jest ochrona środowiska. Stany Zjednoczone odmówiły ratyfikacji protokołu z Kioto w kwestii redukcji emisji gazów przemysłowych, argumentując ją tym, Iż to właśnie na Stany Zjednoczone przypada około 25% emisji gazów przemysłowych, a ograniczenie ich wiązać się będzie ze zbyt sporymi kosztami, jakie ponieść może gospodarka amerykańska. Następna sprawa to działania ze strony Wspólnoty Europejskiej podejmowane w celu ochrony europejskiego rynku przed ekspansją filmów i programów amerykańskich. Służyć ma temu instrukcja Porady 89/552 o telewizji bez granic, wprowadzająca przepis o większościowym udziale produkcji europejskich w okresie emisji. Jednak duży te nie przysłaniają głównego celu współpracy gospodarczej, jakim jest dążenie do intensyfikacji wzajemnych kontaktów i powstanie jak najlepszych możliwości dla działalności gospodarczej przedsiębiorców ze Stanów Zjednoczonych i UE

Czym jest współpraca gospodarcza Unia znaczenie w Słownik na W .