współpraca sądowa sprawach co to jest
Co oznacza współpraca sądowa w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej: stała się jedną z dziedzin.

Czy przydatne?

Czym jest współpraca sądowa w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej

Definicja z ang. judicial cooperation in civil matters in the European Union, z niem. justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen in der Europäischen Union.

Definicja: opierając się na traktatu z Maastricht stała się jedną z dziedzin wspólnego zainteresowania krajów członkowskich UE, aczkolwiek pierwsze umowy międzynarodowe dotyczące wybranych zagadnień z dziedziny współpracy sądowej w kwestiach cywilnych zostały zawarte poprzez państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej jeszcze przed 1993. Odpowiednikiem tu jest konwencja brukselska z 1968 o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w kwestiach cywilnych i handlowych. Opierając się na traktatu z Amsterdamu Porada UE uzyskała kompetencje w dziedzinie podejmowania działań w zakresie współpracy sądowej w kwestiach cywilnych z elementem transgranicznym, o ile działania te są niezbędne dla właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Traktat przewiduje trzy formy działań. Pierwszą z nich jest udoskonalanie i upraszczanie: mechanizmu transgranicznego doręczania pism sądowych i pozasądowych, współpracy przy pozyskiwaniu materiału dowodowego i uznawania i wykonywania sądowych i pozasądowych orzeczeń w kwestiach cywilnych i handlowych. Drugą metodą jest wspieranie zgodności obowiązujących w krajach członkowskich norm kolizyjnych, wskazujących prawo zgodne i wyznaczających zakres jurysdykcji krajowej. Po trzecie, wspólne działania mają bazować na usuwaniu przeszkód we właściwym przebiegu postępowań cywilnych, w przypadku konieczności poprzez wspieranie zgodności obowiązujących w krajach członkowskich regulaminów prawa cywilnego procesowego. Opierając się na postanowień traktatu amsterdamskiego wydano już rozporządzenia dotyczące: jurysdykcji i uznawania i wykonywania orzeczeń w kwestiach cywilnych i handlowych, jurysdykcji i uznawania i wykonywania orzeczeń w kwestiach małżeńskich, postępowań związanych z upadłością przedsiębiorstw, doręczania dokumentów w kwestiach z elementem transgranicznym, przeprowadzania dowodów w kwestiach cywilnych i handlowych. Przyjęto również decyzję dotyczącą ustanowienia Europejskiej Sieci Sądowej do spraw Cywilnych i Handlowych i dyrektywę w kwestii pomocy prawnej dla osób uczestniczących w sporach transgranicznych. Uregulowania od podstaw albo na nowo wymagają również takie zagadnienia, jak: odszkodowania dla ofiar przestępstw, alternatywne (pozasądowe) metody rozstrzygania sporów, jurysdykcja i uznawanie i wykonywanie orzeczeń w kwestiach małżeńskich i w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, europejski tytuł wykonawczy w razie spraw o charakterze niespornym, reguły proceduralne dla uproszczonych i przyspieszonych transgranicznych postępowań sądowych w kwestiach o małej wartości sporu, prawo zgodne do umownych stosunków zobowiązaniowych. Zobacz także mechanizm transgranicznego doręczania dokumentów, wspóÅ‚robota w dziedzinie gromadzenia dowodów

Czym jest współpraca sądowa w sprawach znaczenie w Słownik na W .