współpraca sądowa sprawach co to jest
Co oznacza współpraca sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej: Francję w 1977 propozycji.

Czy przydatne?

Czym jest współpraca sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej

Definicja z ang. judicial cooperation in criminal matters in the European Union, z niem. justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen in der Europäischen Union.

Definicja: jej korzenie sięgają wysuniętej poprzez Francję w 1977 propozycji utworzenia europejskiej przestrzeni sądowej, w ramach której państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej rozwijałyby współpracę w kwestiach karnych. Inicjatywę tę na nowo podjęły Włochy w 1985. W dalszym ciągu, przez wzgląd na ustanawianiem rynku wewnętrznego, dostrzeżono potrzebę współpracy w zwalczaniu terroryzmu, nielegalnego handlu narkotykami i dziełami sztuki i dziełami o wartości historycznej, między innymi w drodze odpowiednich rozwiązań z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego. W 1986 powołano grupę roboczą do spraw współpracy sądowej w kwestiach karnych i cywilnych, która działała nieprzerwanie do 1993. W rezultacie jej prac powstało pięć umów międzynarodowych z zakresu prawa karnego, które miały na celu uproszczenie postępowań prowadzonych opierając się na konwencji zawartych w ramach Porady Europy, regulujących ekstradycję i inne zagadnienia współpracy sądowej w kwestiach karnych. Wybrane problemy zostały uregulowane na poziomie kilku krajów członkowskich z chwilą podpisania poprzez państwa Ekipy Schengen konwencji wykonawczej. Zamieszczono w niej regulaminy dotyczące pomocy prawnej w kwestiach karnych, zasady ne bis in idem, ekstradycji i przekazywania osób skazanych w celu wykonania wyroku. Na mocy traktatu z Maastricht w.s. w s.k. została uznana za dziedzinę wspólnego zainteresowania krajów członkowskich i włączona do trzeciego filaru UE. Współpraca ta koncentrowała się w pierwszej kolejności na takich zagadnieniach, jak: ekstradycja, zamiana sędziów i prokuratorów łącznikowych i innych osób związanych zawodowo ze sferą wymiaru sprawiedliwości, zbliżanie krajowych regulaminów karnych. Odpowiednio z traktatem z Amsterdamu wspólne działania krajów członkowskich w sferze w.s. w s.k. obejmują: ułatwianie i przyspieszanie współpracy pomiędzy właściwymi ministerstwami i organami sądowymi albo odpowiednimi władzami krajów członkowskich odnosząc się do postępowań sądowych i wykonywania orzeczeń; ułatwianie ekstradycji pomiędzy krajami członkowskimi; zapewnianie zgodności regulaminów obowiązujących w krajach członkowskich, o ile to jest niezbędne dla ulepszenia współpracy; zapobieganie konfliktom kompetencyjnym pomiędzy krajami członkowskimi; stopniowe przyjmowanie środków wykorzystywanych określeniu min. norm dotyczących znamion czynów zabronionych i kar odnosząc się do przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i nielegalnego handlu narkotykami

Czym jest współpraca sądowa w sprawach znaczenie w Słownik na W .