współpraca zakresie co to jest
Co oznacza współpraca w zakresie gromadzenia dowodów: kwestiach cywilnych w UE. Opierając się na.

Czy przydatne?

Czym jest współpraca w zakresie gromadzenia dowodów

Definicja z ang. cooperation in the taking of evidence, z niem. Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Beweisaufnahme.

Definicja: jedna z form współpracy sądowej w kwestiach cywilnych w UE. Opierając się na traktatu z Amsterdamu Wspólnota Europejska uzyskała uprawnienia do podejmowania działań mających na celu poprawę i uproszczenie współpracy w dziedzinie gromadzenia dowodów w kwestiach cywilnych. Rozporządzenie Porady UE z 28 maja 2001 o współpracy pomiędzy sądami krajów członkowskich w zakresie przeprowadzania dowodów w kwestiach cywilnych i handlowych jest użytkowane, jeżeli sąd państwa członkowskiego odpowiednio z krajowymi przepisami prawnymi poprosi właściwy sąd innego państwa członkowskiego o przeprowadzenie dowodu albo także poprosi o zgodę na bezpośrednie przeprowadzenie dowodu w innym kraju członkowskim. Nie jest dopuszczalna prośba o przeprowadzenie dowodu, jeżeli dowody nie są poświęcone do zastosowania w już wszczętym postępowaniu sądowym albo w postępowaniu sądowym, które ma być otwarte. Wnioski o przeprowadzenie dowodu są przesyłane poprzez sąd, przed którym postępowanie wszczęto albo powinno być otwarte, bezpośrednio do właściwego sądu innego państwa członkowskiego w celu przeprowadzenia dowodu. Obowiązkiem każdego państwa członkowskiego jest sporządzenie listy sądów odpowiedzialnych za dokonywanie zleconych czynności procesowych, jak także ustalenie właściwości miejscowej i w przypadku potrzeby szczególnej właściwości rzeczowej tychże sądów. Wniosek o przeprowadzenie dowodu jest sporządzany przy pomocy specjalnego formularza, w języku urzędowym państwa członkowskiego, do którego jest kierowany, albo jeżeli w kraju tym jest więcej języków urzędowych w języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych miejsca dokonania zleconej czynności procesowej, albo w innym języku, którego użycie dane kraj członkowskie dopuszcza. Każde kraj wskazuje ponadto język oficjalny albo języki oficjalne instytucji Wspólnoty Europejskiej, gdzie także można wypełniać formularz wniosku. Przekazywanie wniosków o przeprowadzenie dowodu dzieje się metodami najszybszymi z możliwych. Dopuszczalna jest każda droga komunikacji, o ile otrzymany dokument jest zgodny pod względem treści z dokumentem wysłanym i odczytanie wszystkich zawartych w nim danych nie sprawia trudności. Sąd, do którego wniosek jest kierowany, przeprowadza dowód niezwłocznie, najpóźniej jednak pośrodku dziewięćdziesięciu dni po otrzymaniu wniosku, stosując przy tym prawo swego państwa. Sąd występujący z wnioskiem może wyrazić życzenie, aby zlecona czynnośÄ‡ została dokonana przy zachowaniu formy szczególnej, którą przewiduje prawo jego państwa. Sąd otrzymujący wniosek ma wymóg uwzględnić powyższe życzenie, chyba Iż forma ta jest sprzeczna z prawem jego państwa lub jej zachowanie jest niemożliwe na skutek znaczących trudności faktycznych. Sąd występujący z wnioskiem może poprosić sąd otrzymujący wniosek o przeprowadzenie dowodu przy pomocy technologii komunikacyjnych, zwłaszcza w drodze wideo- i telekonferencji. Sąd otrzymujący wniosek przychyla się do takiej prośby, chyba Iż jest ona sprzeczna z prawem jego państwa albo jej spełnienie jest niemożliwe na skutek znaczących trudności faktycznych. Jeżeli sąd zleca bezpośrednie przeprowadzenie dowodu w innym kraju członkowskim, przekazuje organowi centralnemu albo właściwemu organowi w tym kraju odpowiedni wniosek. Bezpośrednie przeprowadzenie dowodu jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy może nastąpić opierając się na dobrowolnej zgody i bez środków przymusu. Jeżeli niezbędne jest przesłuchanie osoby, sąd występujący z wnioskiem informuje tę osobę, Iż przesłuchanie odbędzie się opierając się na dobrowolnej zgody. Dowód przeprowadza wyznaczony wg prawa państwa sądu występującego z wnioskiem sędzia albo inna osoba, na przykład biegły. Organ centralny albo właściwy organ państwa otrzymującego wniosek zawiadamia sąd występujący z wnioskiem pośrodku 30 dni po wpłynięciu wniosku, czy może on być uwzględniony i jeżeli to niezbędne na jakich uwarunkowaniach czynność ma być dokonana. Organ centralny albo właściwy organ może zwłaszcza wskazać sąd swojego państwa, który ma uczestniczyć w przeprowadzaniu dowodu, w celu zapewnienia należytego stosowania regulaminów rozporządzenia i przestrzegania określonych warunków. Organ centralny albo właściwy organ ułatwia stosowanie technologii komunikacyjnych (na przykład wideo- i telekonferencji)

Czym jest współpraca w zakresie znaczenie w Słownik na W .