zakaz nadużywania co to jest
Co oznacza zakaz nadużywania przedsiębiorstw państwowych: polityki konkurencji uregulowany w art.

Czy przydatne?

Czym jest zakaz nadużywania przedsiębiorstw państwowych

Definicja z ang. prohibition of abuse of state enterprises, z niem. Verbot des Missbrauchs von Staatsunternehmen.

Definicja: jeden z instrumentów wspólnotowej polityki konkurencji uregulowany w art. 86 TWE i odnoszący się do przedsiębiorstw publicznych i tych, którym kraj gwarantuje specjalne albo wyłączne prawa. Zakaz ten znaczy, Iż odnosząc się do wymienionych podmiotów państwa członkowskie nie mogą wprowadzać albo utrzymywać w mocy ?Xadnych środków sprzecznych z postanowieniami TWE. Klasyfikacja taka jest wyrazem stosowania zasady niedyskryminacji, przejawiającej się w zapewnieniu jednakowego traktowania przedsiębiorstw publicznych i prywatnych. Odstępstwo od tej generalnej zasady możliwe jest jedynie wówczas, gdy wymaga tego wykonanie zadań uzasadnionych ogólnym interesem gospodarczym

Czym jest zakaz nadużywania znaczenie w Słownik na Z .