negocjacyjny zespół co to jest
Co oznacza Zespół Negocjacyjny: Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w UE powołany.

Czy przydatne?

Czym jest Zespół Negocjacyjny

Definicja z ang. Negotiation team, z niem. Verhandlungsteam.

Definicja: Zespół Negocjacyjny w kwestii Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w UE powołany został na mocy zarządzenia Prezesa Porady Ministrów z dnia 27 marca 1998. Zadaniem Zespołu Negocjacyjnego jest przygotowanie i prowadzenie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. W skład weszło siedemnastu członków i przewodniczący, którym jest pełnomocnik rządu ds. negocjacji o członkostwo RP w UE (kluczowy negocjator). Pierwszym przewodniczącym ZN został Jan Kułakowski. Poszczególni członkowie są odpowiedzialni za mechanizm negocjacji w poszczególnych obszarach negocjacyjnych. W skład ZN weszli poza pełnomocnikiem jako jego przewodniczącym również imiennie powołani poprzez premiera przedstawiciele: ministra spraw zagranicznych; szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej; ministra spraw wewnętrznych i administracji; ministra finansów; ministra sprawiedliwości; ministra gospodarki; ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa; ministra transportu i gospodarki morskiej; ministra łączności; ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej; ministra pracy i polityki społecznej; ministra zdrowia i opieki socjalnej; prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych; prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; pełnomocnik rządu do spraw rodziny; przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy UE; sekretarz zespołu. Kluczowym zadaniem ZN jest koordynacja procesu negocjacji akcesyjnych, a zwłaszcza: opiniowanie raportów Komisji Europejskiej z skończonych sesji przeglądu prawa; rozpatrywanie projektów dyrektyw negocjacyjnych; przygotowanie i zatwierdzanie projektów stanowisk negocjacyjnych i opracowanie opierając się na dyrektyw negocjacyjnych rozwiązań pakietowych. Posiedzenia zwoływane przynajmniej raz w tygodniu są prowadzone poprzez przewodniczącego, decyzje są podejmowane na drodze konsensusu, a w wypadku, gdy jego osiągnięcie jest niemożliwe, przeprowadza się głosowanie. Po ukształtowaniu się nowej koalicji rządzącej, opierając się na zarządzenia nr 129 Prezesa Porady Ministrów z dnia 31 października 2001 w kwestii Zespołu Negocjacyjnego w kwestii Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w UE został powołany nowy, tym wspólnie dwunastoosobowy ZN, na którego czele stanął Jan Truszczyński

Czym jest Zespół Negocjacyjny znaczenie w Słownik na Z .