zezwolenie pobyt co to jest
Co oznacza zezwolenie na pobyt długoterminowy w Unii Europejskiej: jest każde wystawione poprzez.

Czy przydatne?

Czym jest zezwolenie na pobyt długoterminowy w Unii Europejskiej

Definicja z ang. long-term residence permit in the European Union, z niem. langfristige Aufenthaltsgenehmigung in der Europäischen Union.

Definicja: w rozumieniu prawa wspólnotowego to jest każde wystawione poprzez organy państwa członkowskiego zezwolenie, uprawniające obywatela państwa trzeciego do legalnego pobytu w regionie tego państwa, niezależnie od: wiz, zezwoleń, które zostały wystawione na czas rozpatrywania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt albo wniosku o azyl i zezwoleń na pobyt do sześciu miesięcy, które zostały wystawione poprzez państwa członkowskie niestosujące art. 21 konwencji wykonawczej do konwencji z Schengen. Dla wystawianych poprzez państwa członkowskie obywatelom krajów trzecich zezwoleń na pobyt długoterminowy został określony jednolity wzór, aby każde zezwolenie zawierało takie same dane dotyczące jego posiadacza. Odpowiedni jednolity formularz może być stosowany jako naklejka albo samodzielny dokument. Każde kraj członkowskie może umieszczać na nim ważne dane o rodzaju zezwolenia na pobyt i o sytuacji prawnej danej osoby, zwłaszcza dane o fakcie posiadania poprzez nią zezwolenia na pracę. Do czasu wejścia w życie traktatu z Amsterdamu zagadnienia powiązane z wydawaniem zezwoleń na pobyt długoterminowy należały do wyłącznych kompetencji krajów członkowskich UE. Opierając się na traktatu amsterdamskiego Wspólnota Europejska uzyskała kompetencje w dziedzinie określania warunków przyjazdu i pobytu imigrantów i standardów procedury wydawania poprzez państwa członkowskie wiz narodowych i zezwoleń na pobyt długoterminowy

Czym jest zezwolenie na pobyt znaczenie w Słownik na Z .