asekuracja rks aneks co to jest
SŁOWNIK Asekuracja, All Risks, Aneks, Aktuariusz, Atm (Automated Teller Machine), Aval, Arbitraż.

Specjalista od inwestowania na A

 • Czym jest Akcja Co to jest emitowany poprzez przedsiębiorstwo będące firmą akcyjną. Nabywca instrumentu staje się współwłaścielem firmy i otrzymuje prawo do udziału w zyskach
 • Czym jest Techniczna Analiza Definicja zmian cen różnych instrumentów z rynku finansowego i na ich podstawie przewidywanie ich przyszłych zachowań. Analizie technicznej podlegają ceny akcji
 • Czym jest Aport Co znaczy Wkład niepieniężny wnoszony do firmy poprzez wspólnika (akcjonariusza
 • Czym jest Wskaźnikowa Analiza Słownik analitycznych polegająca na obliczaniu wyznaczników opierając się na danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej zarówno w okresie
 • Czym jest Akceptant Znaczenie Podmiot akceptujący karty płatnicze, który zobowiązał się do sprzedaży towarów albo usług lub do wypłaty gotówki za okazaniem karty płatniczej
 • Czym jest Dokumentowa Akredytywa Czym jest zobowiązanie banku działającego na zlecenie zleceniodawcy (importera) do zapłaty albo zabezpieczenia zapłaty na rzecz beneficjenta (eksportera), w zamian za
 • Czym jest Fundamentalna Analiza Co oznacza ekonomicznych i na ich podstawie określanie racjonalnych, lecz regularnie subiektywnych wartości instrumentów finansowych. Jeśli wartości rynkowe są wyższe od
 • Czym jest Afiliant Krzyżówka Dom maklerski nie będący członkiem giełdy i składający własne zlecenia na giełdę przy udziale członka giełdy
 • Czym jest Funduszu Netto Aktywa Najlepszy Wartość aktywów funduszu pomniejszona o zobowiązania funduszu
 • Czym jest Zleceń Arkusz Przykłady cen) kolekcja zleceń na dany papier wartościowy, przekazanych na giełdę przed sesją i uwzględnianych w ustalaniu kursu na danej sesji. Wspólnie z systemem
 • Czym jest Arbiter Encyklopedia Sędzia zasiadający w kolegium orzekającym w sporach gospodarczych na zasadzie sądu polubownego
 • Czym jest Akcept Jak działa zobowiązanie się płatnika do wykupienia weksla od jego uprawnionego posiadacza w wyznaczonym terminie płatności akcept jest konieczny w razie weksli
 • Czym jest Arbitraż Czy jest przynieść inwestorom ją stosującym zysk bez ponoszenia ryzyka. Strategia bazuje na użyciu niewłaściwej wyceny dwóch instrumentów i zawarciu dwóch
 • Czym jest Operacje Arbitrażowe Pojęcie pomiędzy innymi terminowych transakcji kupna-sprzedaży o charakterze spekulacyjnym, dokonywanych na giełdach towarowych albo finansowych. Celem tych operacji
 • Czym jest ABS (ang. Asset Backed Securites) Wyjaśnienie emitowane poprzez spółkę celową SPV oparte o aktywa sprzedane tej firmie poprzez organizatora emisji. Papiery wartościowe tego rodzaju to przeważnie obligacje
 • Czym jest Autoryzacja Opis Wydanie zgody na przeprowadzenie transakcji po sprawdzeniu autentyczności karty i dostępnego salda na rachunku karty
 • Czym jest Akwizycja Informacje Działalność mająca na celu nakłonienie ustalonych osób do zawarcia umowy ubezpieczenia
 • Czym jest Merchant Akceptant Co to jest Osoba fizyczna albo prawna, przyjmująca kartą płatniczą należność za dostarczone wyroby albo usługi
 • Czym jest Assets Ang Aktywa Definicja gospodarcze, zasoby jednostki kapitał pochodzące ze składek , które inwestuje fundusz ogół składników majątkowych jednostki zasoby pozostające pod kontrolą
 • Czym jest Akcyza Co znaczy Podatek pośredni obciążający obrót towarami konsumpcyjnymi podmiotem opodatkowania są producenci i importerzy wyrobów akcyzowych
 • Czym jest Index Ordinaries All Słownik Kluczowy indeks giełdy australijskiej zawierający największe firmy spełniające kryteria obrotu i kapitalizacji
 • Czym jest Cyklów Analiza Znaczenie Badanie polegająca na wykrywaniu cykli w cenach instrumentów finansowych, jak także w wskaźnikach ekonomicznych takich jak inflacja czy także PKB
 • Czym jest Obsługujący Agent Czym jest obsługującego nie jest uregulowana żadną ustawą. Zakres czynności realizowanych poprzez ten podmiot wynika zatem bezpośrednio z zapotrzebowania jakie zgłasza
 • Czym jest Składki Alokacja Co oznacza Część składki, która jest inwestowana poprzez towarzystwo
 • Czym jest Pozabilansowe Aktywa Krzyżówka Nie zarejestrowane aktywa reprezentujące lub zasoby spółki, lub spodziewane przyszłe korzyści ekonomiczne
 • Czym jest Ubezpieczeniowy Agent Najlepszy prawna, przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego sprzedającego polisy z jego oferty. Jego możliwości są znacząco bardziej ograniczone niż brokera
 • Czym jest Akredytywa Przykłady rozliczeń bezgotówkowych między podmiotami gospodarczymi, gwarantująca terminowe otrzymanie pieniędzy poprzez beneficjanta, jest to osobę fizyczna albo prawną
 • Czym jest Aprecjacja Encyklopedia kursu waluty krajowej względem walut zagranicznych, który znaczy powiększenie się siły nabywczej pieniądza krajowego. Jest ona rezultatem przewagi popytu nad
 • Czym jest Uprzywilejowana Akcja Jak działa akcyjnego charakteryzująca się przywilejami w relacji do akcji zwyczajnych co do prawa głosu, wypłaty dywidendy, podziału majątku w przypadku likwidacji firmy
 • Czym jest Asymilacja Czy jest Połączenie dwóch linii notowań tego samego papieru wartościowego, przeważnie akcji nowej emisji albo emisji poprzednich (na przykładimiennych
 • Czym jest Aport Pojęcie albo zwiększenie majątku firmy, który daje prawo do udziału w zyskach osoby fizyczne i prawne mogą wnosić: aport finansowy (odmiennie pieniężny), aport
 • Czym jest Transferowy Agent Wyjaśnienie członków funduszu, który zawiera: fundamentalne dane osobowe członków, dane o wpłatach składek do funduszu, dane o pozyskiwanych wypłatach transferowych
 • Czym jest Bankowy Arbitraż Opis jest organizacją powołaną do rozstrzygania spornych spraw finansowych stworzonych w stosunkach pomiędzy bankami a klientami indywidualnymi. Arbiter Bankowy
 • Czym jest Aval Informacje Poręczyciel, avalista, odpowiada na równi z wystawcą weksla. Aval może dotyczyć tylko części albo całości sumy weksla.Aval bankowy - poręczenie udzielane
 • Czym jest ATM (Automated Teller Machine) Co to jest Bankomat wielofunkcyjny
 • Czym jest Aktuariusz Definicja ubezpieczeniowy, zajmujący się zastosowaniem matematyki w ubezpieczeniach i reasekuracji. Każdy zakład ubezpieczeń kierujący działalność w I dziale musi
 • Czym jest Aneks Co znaczy Zmiana w umowie kredytowej. Zmiany powinny być dokonywane pisemnie
 • Czym jest Risks All Słownik ubezpieczenie mienia obejmujące wszystkie szkody rzeczowe: bezpośrednia strata, zniszczenie albo uszkodzenie mienia (może zawierać wyłączenia
 • Czym jest Asekuracja Znaczenie Inne ustalenie ubezpieczenia

Doradca w zakresie inwestycji finansowych

Co to znaczy z informatyki? Słownik komputerowy.

Definicja SŁOWNIK Asekuracja, All Risks, Aneks, Aktuariusz, Atm (Automated Teller Machine), Aval, Arbitraż Bankowy, Agent Transferowy, Aport, Asymilacja, Akcja Uprzywilejowana co to jest.

Słownik Definicja Asekuracja, All Risks, Aneks, Aktuariusz, Atm (Automated co to znaczy.